Gwybodaeth Adran Gwaith a Phensiynau

Gwybodaeth Adran Gwaith a Phensiynau

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi gweld cynnydd enfawr mewn ceisaidau ac o ganlyniad mae ein llinellau ffôn wedi bod yn hynod o brysur. Rydym wedi cymryd camau brys i gynyddu capasiti, trwy symud nifer fawr o staff presennol i helpu ein cydweithwyr rheng flaen, ac rydym yn recriwtio mwy.

Dylai gwneud ceisiadau newydd am Gredyd Cynhwysol  ar-lein lle bo hynny’n bosibl Nid oes angen i gwsmeriaid ffonio DWP i drefnu apwyntiad ac nid oes angen iddynt fynd i’r ganolfan waith.

Nid oes angen i bobl sy’n gwneud ceisadaau newydd am Gredyd Cynhwysol bellach ffonio DWP fel rhan o’r broses. Yn lle, mae tîm pwrpasol yn ffonio hawlwyr yn ôl os oes angen iddynt wirio unrhyw ran o’r wybodaeth a ddarperir fel rhan o’r cais. Mae’r newid hwn wedi bod mewn grym ers 9 Ebrill. Dylai ryddhau llinellau ffôn i’r rhai na allant wneud cais ar-lein.

Bydd hyn i gyd yn golygu y gall ein staff wneud mwy o alwadau, gan sicrhau fod ceisiadau’n cael eu symud ymlaen cyn gynted â phosibl a sicrhau bod y rhai sydd ei angen yn cael y cefnogaeth holl bwysig hynny.

Mae gweithwyr o pob rhan o’r busnes nawr yn canolbwynto ar brosesu budd –daliadau ym mhob Canolfan Gwaith yn cynnwys swyddfeydd Rhydaman, Caerfyrddin a Lanelli, gyda gweithwyr yn parhau i weithio dros penwythnosau i sicrhau fod cymaint o geisiadau a phosib yn cael eu prosesu.

Efallai eich bod yn gwneud newidiadau i’r ffordd rydych yn gweithredu fel busnes o ganlyniad i goronafeirws. Cadwch mewn cysylltiad â manylion o ran sut rydych yn darparu’ch gwasanaethau a’ch cefnogaeth.

Dyma sut y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau a wnawn. Bydd hyn yn eich helpu pan fyddwch yn cynnig cyngor a chefnogaeth i bobl leol.

Gwefannau allweddol:

Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau DWP

Mae’r wefan Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau yn cynnwys y canllawiau a’r negeseuon diweddaraf ar dâl salwch, ceisaidau  budd-daliadau presennol, ceisaidau newydd am fudd-dal, hunangyflogaeth, tai a mwy.

Touchbase

Cofrestrwch i gael Cylchlythyr DWP – Touchbase sy’n cael ei anfon bob wythnos i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau.

Hyb busnes coronafeirws

Yr hyb busnes ar GOV.UK yw’r pwynt cyswllt cyntaf i bobl sy’n chwilio am wybodaeth gan y llywodraeth am gymorth i fusnesau.

Help a Chymorth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC)

Efallai y bydd cyflogwyr yn arbennig am gofrestru i gael help ac e-byst gyda chefnogaeth gan HMRC.  Gall unigolion a busnesau gofrestru i gael rhybuddion e-bost am ystod o gynhyrchion help a chymorth sydd ar gael. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau byw a rhai sydd wedi’u recordio, fideos YouTube a chanllawiau ar-lein.

Share