Ynglŷn â CAVS

DATGANIAD O GENHADAETH CAVS

I feithrin, datblygu, ehangu a chefnogi trydydd sector cynaliadwy a bywiog, lle mae gwirfoddoli a gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, er budd cymunedau a dinasyddion Sir Gaerfyrddin.

I ddarparu arweiniad, cymorth a chefnogaeth i sefydliadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.  Gweithio mewn partneriaeth ac ymateb yn gadarnhaol ac yn greadigol, ein nôd yw i gryfhau a grymuso sefydliadau’r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin

Beth yw CAVS?

Mae CAVS yn elusen annibynnol, y corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn Sir Gâr

Mae CAVS yn cynnig gwybodaeth, arweiniad  a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Adroddiad Blynyddol CAVS 2019-20

CTSC – Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Mae CAVS yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol. www.cefnogitrydyddsector.cymru

Rydym yn gweithio ar draws 4 colofn i gefnogi’r trydydd sector ac yn gweithio gyda phartneriaid allweddol yn y sectorau cyhoeddus, busnes, ymchwil a hwyl.

Llywodraethu da

 • Lledaenu gwybodaeth a chyngor
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu
 • Codi proffil y sector
 • Hyrwyddo systemau sicrhau ansawdd
 • Lledaenu gwybodaeth a chyngor
 • Hwyluso mynediad at wasanaethau a buddion ymarferol
 • Darparu mynediad at gyllid
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu
 • Codi proffil y sector
 • Cefnogi modelau darparu gwasanaethau a mentrau newydd

Cyllid Cynaliadwy

 • Lledaenu gwybodaeth a chyngor
 • Hwyluso mynediad at wasanaethau a buddion ymarferol
 • Darparu mynediad at gyllid
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu
 • Codi proffil y sector
 • Cefnogi modelau darparu gwasanaethau a mentrau newydd
 • Platfform am ddim i chwilio am arian – Cyllido Cymru

Ymgysylltu a Dylanwadu

 • Darparu gwybodaeth a chyngor ar bolisi
 • Codi llais y trydydd sector
 • Cefnogi ymgyrchu

Gwirfoddoli

 • Darparu grantiau
 • Galluogi recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
 • Cefnogi rheoli gwirfoddolwyr
 • Hwyluso rhwydweithiau a chyfathrebu
 • Hyrwyddo cydnabod a gwobrwyo
 • Darparu cyfleoedd dysgu a datblygu

(Mae CAVS hefyd yn darparu nifer o wasanaethau ymarferol gan gynnwys benthyg offer hyfforddiant, a hurio ystafell gyfarfod yn y swyddfa yng Nghaerfyrddin. Nid ydym yn gallu darparu’r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd oherwydd y pandemig. )

Share