Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK

Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK

Connected yw enw Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK yng Nghymru. Rydym yn cynnal sesiynau misol pwrpasol ar gyfer plant 7-10 mlwydd oed a phobl ifanc 11 – 25 mlwydd oed sydd wedi’u mabwysiadu.

Nod ein grwpiau misol yw gwella hunan-hyder plant a phobl ifanc, adeiladu hunan-barch a lleihau’r synnwyr o unigedd y mae rhai plant sydd wedi’u mabwysiadu yn ei brofi, tra’n datblygu sgiliau bywyd ar yr un pryd.  Rydym yn cyflawni hyn drwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau fel celf, drama, sgiliau syrcas, bwyta/coginio’n iach a sesiynau cerddoriaeth i enwi ond rhai.

Yn ogystal â gweithgareddau hwyliog a chreadigol, cynigir cyfle hefyd i’r bobl ifanc 11-25 mlwydd oed helpu i gynhyrchu deunydd i’w cyfoedion; i siarad â gweithwyr proffesiynol a darpar fabwysiadwyr am eu profiadau fel pobl wedi’u mabwysiadu ac i’w lleisiau a’u barn gael eu clywed gan gymdeithas ehangach.

Gall rhai clybiau ieuenctid a grwpiau gweithgareddau achosi pryder a straen i rai pobl wedi’u mabwysiadu oherwydd eu bod yn cynnwys niferoedd mawr, er enghraifft, neu staff a lleoliadau sy’n newid yn barhaus. Gall fod lefelau sŵn gormodol a/neu bwysau arnynt i berfformio hefyd. Mae Connected yn wahanol gan ein bod yn sicrhau bod ein grwpiau’n canolbwyntio ar greu ymdeimlad o ddiogelwch. Rydym yn gwneud hyn drwy gadw staff a lleoliadau mor gyson ag y gallwn; mae’r staff wedi’u hyfforddi i ddeall a chefnogi anghenion plant wedi’u mabwysiadu yn amgylchedd y grŵp, fel eu bod yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu cefnogi i feithrin perthynas â’r staff a’u cyfoedion.

Rydym yn cydweithio’n agos â’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru a’r gwasanaethau mabwysiadu rhanbarthol i gefnogi pobl ifanc ac i hwyluso pobl ifanc i ddylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol a datblygu’r gwasanaethau hyn.

Cynigir ein sesiynau misol yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn datblygu grwpiau mewn ardaloedd eraill gan gynnwys Aberhonddu, Ceredigion, Sir Benfro a De-ddwyrain Cymru a gobeithiwn dros amser y bydd grwpiau ar gael ledled Cymru i ateb y galw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n grwpiau presennol, os hoffech fynegi diddordeb mewn grŵp sy’n dechrau yn eich ardal, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth llenwch y Ffurflen Ymholiadau ar ein gwefan www.adoptionuk.org/cyps-cymru a’i hanfon i wales@adoptionuk.org.uk 

Lawrlwythwch y daflen

Share