GWEITHIWR EIRIOLAETH – Tros Gynnal Plant

GWEITHIWR EIRIOLAETH – Tros Gynnal Plant

Mae Tros Gynnal Plant wedi bod yn darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd bregus, ar draws Cymru am 15 mlynedd.
Ar hyn o bryd rydym yn edrych i recriwtio sawl unigolyn i ymuno â’n tîm presennol.

GWEITHIWR EIRIOLAETH – SIR GAERFYRDDIN
£23,398 – £27,668
(pro rata ar gyfer rhan amser)
1 x swydd 28 awr yr wythnos
GWEITHIWR EIRIOLAETH – SIR PENFRO
£23,398 – £27,668
(pro rata ar gyfer rhan amser)
1 x swydd 8 awr yr wythnos
GWEITHIWYR EIRIOLAETH SESIYNOL –
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir
Benfro
£13.63 yr awr

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau plant a chefnogi plant i gael llais. Bydd
angen i chi fod â phrofiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, ddealltwriaeth dda o eiriolaeth a phrofiad o waith aml-asiantaeth.

Byddwch yn rhan o dîm o staff ymroddedig sydd yn gweithio gyda plant a’r bobl ifanc bregus.
Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.
Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Sarah Durrant ar 01545 571865 neu Trudie Jordan ar 01982 552450.

Y DYDDIAD CAU ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais: 12 o gloch, 27.10.17
DYDDIAD Y CYFWELIAD: 16.11.17 & 17.11.17 i’w gadarnhau

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae Tros Gynnal Plant yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.
Pecyn cais o www.trosgynnal.org.uk, e-bost: hr.admin@trosgynnalplant.org.uk neu ffoniwch: 029 2039 6974.
Noder bod Tros Gynnal Plant fel arfer yn penodi ar gychwyn y raddfa cyflog.

Share