Age Cymru Dyfed : Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Swyddi

Age Cymru Dyfed : Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Swyddi

Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau
Rheolwr Prosiect

Cyflog: £26,991 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Un o swyddfeydd Age Cymru Dyfed

Mae teithio ledled y tair sir yn hanfodol.

Rydym yn chwilio am berson hunangymhellol, brwdfrydig, gweithgar i ymuno â’n helusen, sydd newydd uno, ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad. Byddwch yn gyfrifol am reoli a chyflawni ein prosiect cyfeillio newydd arloesol yn effeithiol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu cymuned gyd-gynhyrchiol o gyfleoedd cyfeillio cynaliadwy mewn partneriaeth â phobl hŷn a’r trydydd sector. Byddwch yn gyfrifol am bump o aelodau staff y prosiect, gan sefydlu, rheoli a chyflawni’r fenter arloesol hon ar draws y tair sir.

Anfonwch e-bost atrecruitment@agecymruceredigion.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Dyddiad cau: 14 Ebrill 2020

Dyddiad cyfweliadau: 21 neu 22 Ebrill 2020

Mae hwn yn gontract 3 blynedd yn amodol ar adolygiad blynyddol a chyllid.

Bydd Age Cymru Sir Gâr ac Age Cymru Ceredigion yn uno i ffurfio Age Cymru Dyfed ar 1 Ebrill 2020.

 

Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau
Swyddog Datblygu

Cyflog: £24,992 pro rata

Oriau: 25 awr yr wythnos

Lleoliad: Un o swyddfeydd Age Cymru Dyfed

Mae teithio ledled y tair sir yn hanfodol.

Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu brwdfrydig a medrus a fydd yn cefnogi datblygu a chyflawni’r prosiect arloesol, Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau. Byddwch yn helpu i greu a datblygu cyfleoedd ar gyfer gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyfeillio a chynhwysiant cymdeithasol ar draws y tair sir. Byddwch yn arwain y gwaith o greu hybiau lleol ac yn gweithio gyda Chydgysylltwyr CCB i fapio’r ddarpariaeth gyfeillio, ynghyd â recriwtio, cefnogi, hyfforddi a datblygu gwirfoddolwyr y prosiect.

Anfonwch e-bost atrecruitment@agecymruceredigion.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Dyddiad cau: 14 Ebrill 2020

Dyddiad cyfweliadau: 22 neu 23 Ebrill 2020

Mae hwn yn gontract 3 blynedd yn amodol ar adolygiad blynyddol a chyllid.

Bydd Age Cymru Sir Gâr ac Age Cymru Ceredigion yn uno i ffurfio Age Cymru Dyfed ar 1 Ebrill 2020.

Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau
Cydgysylltwyr x 3

Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro

Cyflog: £18,576.49 y flwyddyn (gwirioneddol)

Oriau: 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Un o swyddfeydd Age Cymru Dyfed

Mae teithio ledled y tair sir yn hanfodol.

Rydym yn chwilio am dri Chydgysylltydd brwd, uchel eu cymhelliant a fydd yn cefnogi datblygu a chyflawni prosiect cyffrous ACD, Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau. Byddwch yn gweithio yn un o’r tair sir, gan ymgysylltu â phobl hŷn yn eu cymunedau i annog cyfeillio a nodi gwasanaethau ac anghenion lleol. Byddwch yn gweithio gyda’r Swyddog Datblygu, yn helpu i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr wrth gyflawni’r prosiect. Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd gyd-gynhyrchiol wrth gefnogi cleientiaid i lywio a siapio gwasanaethau i bobl hŷn yn y dyfodol, ynghyd â hwyluso datblygu hybiau cymunedol hunangynhaliol.

Anfonwch e-bost atrecruitment@agecymruceredigion.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Dyddiad cau: 23 Ebrill 2020

Dyddiad cyfweliadau: 11, 12 neu 13 Mai 2020

Mae hwn yn gontract 3 blynedd yn amodol ar adolygiad blynyddol a chyllid.

Bydd y swydd hon yn amodol ar Wiriad DBS boddhaol

Bydd Age Cymru Sir Gâr ac Age Cymru Ceredigion yn uno i ffurfio Age Cymru Dyfed ar 1 Ebrill 2020.

 

Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau
Gweinyddwr

Cyflog: £11,334.89 y flwyddyn (gwirioneddol)

Oriau: 21 awr yr wythnos

Lleoliad: Un o swyddfeydd Age Cymru Dyfed

Teithio achlysurol ledled y tair sir.

Rydym yn chwilio am berson gweithgar a thra threfnus i ddarparu cymorth gweinyddol i staff y prosiect Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau. Byddwch yn trefnu digwyddiadau a chyfarfodydd ac yn cyd-drefnu gohebiaeth a deunydd hyrwyddo arall, a chi fydd y prif berson cyswllt ar gyfer ymholiadau am y prosiect.

Bydd gennych addysg o safon dda gyda sgiliau cyfathrebu a TG ardderchog, yn cynnwys cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol. Bydd gennych brofiad o gyd-drefnu digwyddiadau, cymryd cofnodion a gweithio mewn swyddfa.

Anfonwch e-bost atrecruitment@agecymruceredigion.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Dyddiad cau: 23 Ebrill 2020

Dyddiad cyfweliadau: 30 Ebrill neu 1 Mai 2020

Mae hwn yn gontract 3 blynedd yn amodol ar adolygiad blynyddol a chyllid.

Bydd Age Cymru Sir Gâr ac Age Cymru Ceredigion yn uno i ffurfio Age Cymru Dyfed ar 1 Ebrill 2020.

Share