Adroddiad Ymweliad i Ystbyty Dyffryn Amman

Adroddiad Ymweliad i Ystbyty Dyffryn Amman

Cyhoeddodd Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda adroddiad am brofiad pobl o ofal y GIG yn Ysbyty Dyffryn Aman yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin.

Ymwelodd ein haelodau ag ysbyty Dyffryn Aman ar yr 22 o Dachwedd 2017. Roedd yr ymweliad yn rhan o’n gweithgareddau o ddydd i ddydd i glywed gan gleifion, gofalwyr a’u teuluoedd am eu profiadau o ofal y GIG.

Clywsom fod pobl sy’n derbyn gofal yn Ysbyty Dyffryn Aman yn gwerthfawrogi’r gofal a’r driniaeth a gawsant yno, ac roeddent yn bositif iawn yn gyffredinol am yr ymagwedd urddasol, ofalgar a charedig gan staff y GIG.

Roedd hefyd yn glir bod staff y GIG weithiau mor brysur nad ydynt bob amser yn medru darparu’r lefel o gyswllt cymdeithasol mae’r bobl yn chwilio amdanynt i gefnogi eu lles cyffredinol.

Gwelsom hefyd fod gormod o bobl yn yr ysbyty yn hwy nag oedd angen iddynt fod.

Ymatebodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i’n hadroddiad yn gyflym. Mae eu cynllun gweithredu yn disgrifio sut maent yn gweithredu ar y materion a godwyd gennym. Roeddem yn falch o weld bod ystod o welliannau eisoes wedi eu cyflwyno yn dilyn ein hymweliad.

Meddai Cadeirydd CIC Hywel Dda:

“Roedd yn dda clywed bod pobl sy’n derbyn gofal yn Ysbyty Dyffryn Aman yn teimlo eu bod yn cael gofal ardderchog yn gyffredinol, a ddarperir gan nyrsys oedd yn ofalgar, a lle roeddent yn teimlo’n ddiogel.

Fodd bynnag, roeddem yn arbennig o bryderus ynghylch nifer y bobl oedd yn yr ysbyty yn hwy nag oedd angen iddynt fod. Y hiraf mae pobl yn aros yn yr ysbyty, y mwyaf anodd yw hi i gadw’n iach a hapus, a’r mwyaf tebygol yw y bydd pobl colli eu hannibyniaeth ac yn dod yn fwy dibynnol ar eraill.

Rhaid i’r bwrdd iechyd barhau i weithio mewn partneriaeth ag eraill i fynd i’r afael â hyn. ”

Mae copi o’n hadroddiad ar gael yma neu e-bostiwch ni ar hyweldda@waleschc.org.uk neu cysylltwch â ni dros y ffôn 01646 697 610 i ofyn am gopi.

Share