Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi :Gweithiwr Prosiect Loteri Rhydaman

Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi :Gweithiwr Prosiect Loteri Rhydaman

(Ein Cyfle i Deithio / Our Opportunity to Travel)

DISGRIFIAD SWYDD

Swydd:                                Cydlynydd Prosiect

Cyflog:                                  £15,000 y flwyddyn (Pro rata) 

Oriau:                            17 awr yr wythnos

Tymor Contract:           Cyfnod penodol am 12 mis

(Bydd y swydd yn cynnwys gwaith achlysurol gyda’r hwyr ac ar  benwythnosau a chaniateir amser yn rhydd yn gyfnewid am hyn).

Yn atebol i:                    Rheolwr Swyddfa a Bwrdd Cyfarwyddwyr Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen

Canolfan Weithio        Swyddfa Llandysul yn bennaf, ond gweithio’n achlysurol o ganolfannau eraill.

Trwydded Yrru:             Hanfodol + D1 yn ddymunol

Teithio:                         Mynediad i gludiant yn hanfodol. Ad-delir treuliau teithio ar gyfer dyletswyddau a gymeradwywyd.

Gwyliau blynyddol:      25 diwrnod y flwyddyn yn ogystal â gwyliau cyhoeddus statudol

Cyfnod prawf:               Tri mis.

Nod:      Bydd y prosiect yn darparu gwasanaeth cludiant cymunedol penodedig cwbl hygyrch yn bennaf ond nid yn unig i grwpiau cymunedol yn ardal Rhydaman.

Rolau & Chyfrifoldebau:

 • Hyrwyddo a datblygu nodau ac amcanion Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen trwy ymestyn a datblygu cyfleoedd teithio newydd yn ardaloedd Rhydaman, gan helpu i leihau ynysu cymdeithasol.
 • Rheoli holl agweddau o ddydd i ddydd y prosiect gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau newydd, ac archebion y bws mini.
 • Gweithio gydag ystod eang o bartneriaid i hyrwyddo a marchnata gwasanaethau’r prosiect.
 • Recriwtio gyrwyr gwirfoddol; trefnu MIDAS (Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bws Mini) ac unrhyw hyfforddiant perthnasol arall.
 • Datblygu a rheoli’r prosiect gan sicrhau cynaladwyedd hir dymor.
 • Sicrhau bod y prosiect yn cwrdd ag allbynnau, dangosyddion a deilliannau a nodir yn y cais am gyllid.
 • Gwella gwasanaethau Cludiant Cymunedol grwpiau gan ei wneud yn hygyrch i ystod eang o sefydliadau cymunedol ac anabledd.
 • Integreiddio’r prosiect gyda chludiant cyhoeddus presennol, pryd bynnag mae hynny’n bosibl.
 • Trefnu cyflwyniadau a sgyrsiau ymwybyddiaeth i sicrhau bod y bysiau yn cael eu defnyddio gan bob sector berthnasol o’r gymuned.
 • Monitro a gwerthuso’r prosiect a darparu adroddiadau cynnydd ar gyfer adrodd yn ôl.
 • Trefnu cyfarfodydd deufisol gyda rhanddeiliaid allweddol a defnyddwyr i fonitro a gwella’r prosiect, gan archwilio cynaladwyedd hir dymor.
 • Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a sicrhau bod barn grwpiau ymylol yn cael ei gynrychioli yng ngwaith y prosiect, gan nodi’n arbennig y mater o stigma.

 

DATGANIAD HYBLYGRWYDD

Mae cynnwys y Disgrifiad Swydd hwn yn cynrychioli amlinelliad o’r swydd yn unig ac felly nid yw’n gatalog manwl o’r dyletswyddau a chyfrifoldebau. Bwriedir y Disgrifiad Swydd felly i fod yn hyblyg ac mae’n atebol i’w adolygu a’i ddiwygio yn wyneb newid mewn amgylchiadau, yn dilyn ymgynghoriad gyda’r deiliad swydd.Gellir ychwanegu tasgau eraill yn ôl disgresiwn y Bwrdd Cyfarwyddwyr.

 

POLISIAU A GWEITHDREFNAU

Disgwylir i’r gweithiwr ddarparu gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) a disgwylir iddo/iddi weithio o fewn polisiau a gweithdrefnau’r sefydliad.

Contact:
Rod Bowen (Development Officer)

Dolen Teifi
Old Post Office
New Road
Llandysul
Ceredigion
SA444QJ

Office :- 01559362403

www.dolenteifi.org.uk
rod@dolenteifi.org.uk

Share