Cynllun Mentora Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus

Cynllun Mentora Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus

Ydych chi’n teimlo rhyw ddadrithiad ynghylch gwleidyddiaeth yng Nghymru?

Garech chi chwarae rhan fwy gweithgar mewn bywyd cyhoeddus a dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi ac ar eich cymuned?

Mae EYST Cymru wrthi’n recriwtio pobl ar gyfer trydydd cylch y Cynllun Mentora Llwybrau BAME at Fywyd Cyhoeddus. Mae’r cynllun llwyddiannus hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn rhan o Raglen Ymgysylltu BAME (Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) Cymru Gyfan. Nod y Cynllun Mentora Llwybrau BAME at Fywyd Cyhoeddus yw helpu pobl BAME ac o leiafrifoedd ethnig i fagu sgiliau gwleidyddol a chynyddu eu dylanwad ar fywyd cyhoeddus.

Bydd trydydd cylch y cynllun, sy’n rhedeg o 23ain Medi 2020 tan 30ain Mawrth 2021, yn cynnwys:

  •             Mentora 1-1 gyda phobl dra dylanwadol;
  •             Sesiynau hyfforddiant pwrpasol ar ddylanwadu gwleidyddol, cyfathrebu ac

ymgyrchu mewn lleoliadau o eiddo Llywodraeth Cymru;

  •             Taith (rithwir neu ‘yn y cnawd’) i Senedd San Steffan;
  •             Cyfle opsiynol i helpu i drefnu, neu i gyfrannu i gynhadledd flynyddol EYST ar

achlysur Diwrnod y Cenhedloedd Unedig dros Ddileu Gwahaniaethu Hiliol.

Bu, ac mae, gan y ddau gylch a gynhaliwyd yn 2019 ac yn 2020 fwy na 50 o barau Mentor/ Mentoredigion.

Teimlai 81% o’r mentoredigion blaenorol fod eu dealltwriaeth o Fywyd Cyhoeddus a Gwleidyddol yng Nghymru wedi cynyddu’n sylweddol oherwydd iddynt gymryd rhan yn y rhaglen.

Datganodd 63% o’r mentoredigion blaenorol fod y rhaglen wedi dylanwadu’n sylweddol neu’n enfawr ar eu hyder.

Mae EYST Cymru’n gwahodd ceisiadau gan bobl BAME sydd â diddordeb amlwg mewn gwleidyddiaeth a/neu fywyd cyhoeddus ac ymrwymiad i’w datblygiad eu hunain ac i ddatblygiad eraill. Ein nod yw paru mentoredigion â mentoriaid sydd â diddordebau tebyg ac yn dod o’r un ardal ddaearyddol.

I ymgeisio, atebwch yr arolwg byr yma erbyn 7fed Awst: 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/MW5BST/ 

Dyddiad cau’r cais yw 5.00yp ddydd Gwener 7fed Awst. Fe hysbyswn ni chi erbyn dyddiau cyntaf mis Medi os ydych chi wedi cael eich derbyn i’r prosiect a’ch paru â mentor.  

Bydd yna gyfle i ddysgu rhagor mewn sesiwn mynegi Diddordeb ar-lein brynhawn dydd Mawrth 28ain Gorffennaf 3-4yp, lle bydd mentoredigion blaenorol a chydlynwyr ar gael i ateb eich cwestiynau.

I ofyn cwestiynau neu gofrestru ar gyfer y sesiwn mynegi diddordeb, cysylltwch ag Emily Robertson emily@eyst.org.uk neu ffoniwch/ anfonwch neges i 07903074718.

……..

Dywed y Dirprwy Weinidog Jane Hutt “Mae Llywodraeth Cymru’n falch o ariannu’r Cynllun Mentora Llwybrau BAME at Fywyd Cyhoeddus fel rhan o’n Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant. 

“Mae’r Cynllun wedi cael canlyniadau ardderchog dros y blynyddoedd diwethaf hyn, gan greu cydberthnasau grymusol sy’n rhoi i unigolion Du ac Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig gyfleoedd hanfodol bwysig i ddysgu, dylanwadu ac adeiladu rhwydweithiau. Erys llawer o waith i’w wneud os ydym am wireddu’r gynrychiolaeth i bobl BAME sydd ei hangen arnom mewn bywyd cyhoeddus, ond mae’r cynllun hwn yn gosod sylfaen hanfodol ar gyfer y gwaith hwnnw.”

Cymerodd Nirushan Sudarsan, sy’n astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, ran mewn cylch blaenorol.

Ers iddo gwblhau’r Rhaglen Fentora, mae Nirushan wedi dod yn ymddiriedolwr gyda Ieuenctid Cymru a llywodraethwr mewn ysgol gynradd, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio mewn ymgyrchoedd dros gydraddoldeb yng Nghymru gyda mudiad Citizens Cymru Wales.

Dywed Nirushan ynghylch ei brofiad ar y rhaglen: ‘Mae’r Rhaglen Fentora, a fy mentor y Dirprwy Weinidog, wedi rhoi imi’r gallu i gredu ynof fy hun, a chredu y gallaf wneud newid er gwell, boed fawr neu fân, yma yng Nghymru.’

Mae un a gymerodd ran mewn cylch blaenorol, Mohammed Alamgir, yn myfyrio yma ynghylch ei brofiad e o’r prosiect:

‘Rwyf mor ddiochgar am y prosiect yma a roddodd imi gyfle mentora na fyddwn i wedi’i gael fel arall. Fe ges i fy mharu â ffigwr cyhoeddus uchel ei broffil sy’n Aelod Cynulliad, a oedd yn agored iawn ei feddwl o ran sicrhau bod y prosiect yn llwyddo trwy fod ar gael imi bob amser, cynnal deialog â mi fel ei fentoredig, a dangos imi brosesau mewnol y Senedd, rhywbeth yr oeddwn yn ei ddymuno’n fawr. Fe gyflwynodd e fi hefyd i bobl, gan agor drysau i feysydd eraill. Yn dilyn y cynllun mentora, fe ymgeisiais i, a llwyddo i gael fy ethol yn Gyfarwyddwr Cydraddoldebau gyda Phlaid Cymru. Gallaf gymeradwyo a chanmol y Cynllun Mentora Llwybrau BAME at Fywyd Cyhoeddus yn ddiamod, ac rwy’n fythol ddiolchgar i EYST am ei gymorth.

Share