Ymgyrch i Drechu Unigrwydd

Ymgyrch i Drechu Unigrwydd

Awn ni i drechu unigrwydd
Mae’r Ymgyrch i Drechu Unigrwydd yn gweithio i fynd i’r afael ag unigrwydd yn yr henoed. Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn lansio ymgyrch gyhoeddus fawr yn y DU i ysbrydoli miliynau o bobl i weithredu ar unigrwydd. Mae angen eich help chi i wneud hyn yn llwyddiant.

Ar 21 Chwefror, byddwn yn cynnal gweithdy yng Nghaerfyrddin. Bydd y gweithdai hyn yn trafod unigrwydd ac yn ein helpu i ddatblygu cam nesaf ein hymgyrch gyhoeddus yn dilyn llwyddiant ysgubol. The Loneliness Project, cam cyntaf ein hymgyrch gyhoeddus, a welwyd dros 60 miliwn o weithiau ledled y byd.

Ynglŷn â’r Gweithdai

Bydd y gweithdai’n agored, yn fywiog ac yn ddiddorol a byddant yn cynnwys cinio am ddim. Rydym am i’r gweithdai hyn fod yn gyfle i rannu eich barn ar sut mae bod yn hŷn heddiw a byw yng ngorllewin Cymru, neu sut mae byw gyda phobl hŷn neu roi cymorth iddynt. Rydym am gael goleuni ar ymddeol, rhyngweithio, profedigaeth, a phrofiadau o gysylltiad ac unigrwydd. Rydym am sicrhau bod ein hymgyrchoedd yn y dyfodol yn ymgysylltu â’r cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw yng Nghymru.

Pwy
Mae’r gweithdai hyn yn gyfle pwysig i sicrhau bod ein gwaith yn y dyfodol yn ymgysylltu â phobl hŷn sy’n dioddef unigrwydd a’r rheiny yn ein cymunedau sy’n gallu newid eu bywydau trwy weithredu. Hyrwyddwyr gorau profiad yw’r bobl eu hunain. Dim ond ychydig o lefydd sydd, felly byddwn yn blaenoriaethu’r ddau grŵp hyn. Mae gennym ddiddordeb mewn arbenigwyr ac elusennau sy’n gweithio i drechu unigrwydd a byddwn yn sicrhau bod cyfleoedd ychwanegol ar gael i gyfrannu at ein gwaith.

Ble
Cynhelir y gweithdy hwn mewn lleoliad canolog a hygyrch yng Nghaerfyrddin ar y 21 Chwefror. Gan mai elusen ydym, mae terfyn i’r arian sydd ar gael i ni. Os bydd modd i chi dalu am eich trafnidiaeth a’ch treuliau eich hun, byddem yn gwerthfawrogi hynny. Os ydy cost cyrraedd y gweithdy yn rhwystr, cysylltwch â ni a gallwn drefnu treuliau i’w talu.
Cynhelir y gweithdy rhwng 11:00 am i 2:00 pm. Dewch o 10.30 ymlaen am de a choffi
Darperir cinio a lluniaeth
I sicrhau eich lle Claire@campaigntoendloneliness.org.uk neu ffoniwch 07720 200877 erbyn 15 Chwefror

www.campaigntoendloneliness.org.uk  @EndLonelinessUK

Share