Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin – Cydlynydd Bytes a Brathiadau

Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin – Cydlynydd Bytes a Brathiadau

Fforwm 50 + Sir Gaerfyrddin – Cyd-drefnydd prosiect Bytes a Bites

Mae Fforwm 50 + Sir Gaerfyrddin wedi cael cymeradwyaeth ariannol gan bartneriaeth gofal Gorllewin Cymru i gynnal prosiect cymunedol traws-genhedlaeth ar draws sawl lleoliad yn Sir Gaerfyrddin. Y diben yw cysylltu pobl sy’n 50 + â phobl ifanc leol i rannu dysgu a sgiliau. Y nod yw cyfoethogi bywydau drwy ddatblygu rhwydweithiau cymorth cryf, cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles, a lleihau unigedd cymdeithasol ac allgáu digidol.
Rydym am benodi cydgysylltydd Bytes a Bites rhan amser i fod yn gyfrifol am bob agwedd ar reoli’r prosiect hwn am gyfnod o tua 12 mis. Caiff y rôl ei chefnogi gan y grŵp llywio 50 +, 50 + Arweinydd ymgysylltu â’r gymuned a 3 phartneriaid  sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o brofi dyluniad proses y prosiect. Bydd rôl y cydgysylltydd yn gweithio’n rhan amser gydag ymrwymiad o tua 2 ddiwrnod yr wythnos, gan weithredu’n hyblyg yn ôl y gofyn. Bydd y cydgysylltydd yn cysylltu ag ysgolion, clybiau ieuenctid a chynghorau tref a chymuned ar draws Sir Gaerfyrddin i gynnal sesiynau mewn amrywiaeth o leoliadau. Bydd cymunedau digidol Cymru yn hyfforddi’r bobl ifanc yn y lleoliadau hynny ac yn adeiladu rhwydwaith o hyrwyddwyr digidol yn y lleoedd yr ydym yn ymweld â hwy.
Y dull gweithredu fydd cynnal sesiynau anffurfiol rheolaidd sy’n rhyngweithiol, yn gymdeithasol ac yn hwyl ac yn darparu sgiliau newydd a gwybodaeth ddefnyddiol, berthnasol i’r rhai sy’n cymryd rhan. Rydym yn ceisio meithrin ymdeimlad diriaethol o gymuned ac ymgysylltu â phobl hŷn mewn cyfnewid rhwng cenedlaethau gyda phobl iau mewn mannau fel neuaddau cymunedol a chlybiau ieuenctid. Bydd hyn yn troi’n 2 ffordd cyfnewid sgiliau a phrofiad gyda phobl ifanc sy’n dangos pobl hŷn sut i ddefnyddio technoleg i gael mynediad at wasanaethau ar y rhyngrwyd, ac mae pobl ifanc o’r un anian yn datblygu sgiliau fel garddio, paratoi bwyd, coginio, a sgiliau crefft fel trwsio beiciau ac eitemau eraill.
Rydym wedi profi’r model hwn gyda’n partneriaid yng Nghaerfyrddin – prosiect ieuenctid Dr Mz, cymunedau digidol Cymru a Chyngor Tref Caerfyrddin. Yn ystod y sesiwn Bytes a Bites cyntaf, bu’n rhaid i 10 aelod o’r prosiect ieuenctid hyfforddi 20 o bobl hŷn i ddefnyddio’u dyfeisiau symudol a chael te prynhawn wedi’i baratoi gan y bobl ifanc. Mae ein gwerthusiadau yn dangos ei fod yn llwyddiant mawr a bod ceisiadau i’w gynnal mewn ardaloedd eraill. Rydym yn disgwyl y bydd y broses o eistedd a chael pryd o fwyd â byrbrydau gyda’i gilydd hefyd o fudd o ran adeiladu parch cilyddol, ffurfio perthynas traws-genhedlaeth a galluogi pobl i rannu eu hofnau a’u heriau mewn lleoliad cefnogol.
Ewch i wefan 50 + Sir Gaerfyrddin am gopi o’r disgrifiad swydd a manyleb y person.  https://carmarthenshire50.org.uk/50-forum   

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Mawrth 2020.
Mae’r cyfweliadau wedi’u cynllunio ar gyfer March18th 2020.

Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bost at … chairman.carms50plus@gmail.com  neu drwy’r post i Fforwm 50 + Sir Gaerfyrddin, d/o Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Castle Hill, Caerfyrddin SA31 1JP.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Wyn Llewellyn, Arweinydd ymgysylltu â’r gymuned, Fforwm 50 + Sir Gaerfyrddin ar 07702249644 neu wynmill@btinternet.com

Share