Cronfa Cefnogi COVID-19

Cronfa Cefnogi COVID-19

Mae Cronfa Cefnogi COVID-19 Sir Gaerfyrddin yn gynllun a gefnogir gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) a Comic Relief drwy arian wedi codi o’r Big Night In.*

Bydd Cronfa Cefnogi Covid-19 Sir Gaerfyrddin yn cefnogi sefydliadau’r sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn Sir Gaerfyrddin i wneud y canlynol:

 • cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai agored i niwed yn ystod argyfwng Coronafeirws (COVID-19)
 • sicrhau bod gan sefydliadau/grwpiau cymunedol yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau
 • annog protocolau iechyd a diogelwch cadarn yn ystod pob gweithgaredd sy’n diogelu staff, gwirfoddolwyr, cynorthwywyr a buddiolwyr y sector gwirfoddol

Mae Comic Relief hefyd eisiau cefnogi prosiectau sy’n cyfrannu at unrhyw un neu bob un o’u pedair prif thema:

 • Plant yn goroesi ac yn ffynnu
 • Cyflawnder o ran rhywedd
 • Lle diogel i fod
 • Materion iechyd meddwl

Gall ymgeiswyr sydd wedi’u sefydlu’n ffurfiol wneud cais am hyd at £1,000.

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â admin@cavs.org.uk

Nodwch

 • Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ‘Cronfa Ymateb Cymunedol Covid-19 Sir Gaerfyrddin’  gysylltu gyda
  CAVS cyn ymgeisio.
 • Rhaglen dreigl yw hon er mwyn sicrhau bod ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr arian yn gyflym, mae gan y panel yr hawl i gau’r gronfa ar gyfer ceisiadau pe bai’r gyllideb yn cael ei defnyddio’n llawn cyn y dyddiad cau.
 • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 31 Awst 2020. 

*Ariennir y brif Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol (VSEF) gan Lywodraeth Cymru i gefnogi pobl agored i niwed y mae pandemig Covid-19 yn effeithio arnynt. Defnyddiwyd y model VSEF i ledaenu’r cyllid Comic Relief hwn. Ariennir y grant VSEF hwn gan Comic Relief o arian a godwyd o’r Big Night In.

Share