Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Gâr 2018-2023 Yr Adroddiad Blynyddol Cyntaf

Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Gâr 2018-2023 Yr Adroddiad Blynyddol Cyntaf

“Sefydlwyd BGC Sir Gâr ym mis Mai 2016, gan ddwyn ynghyd uwch‐gynrychiolwyr o nifer o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus i’n preswylwyr. Ein gweledigaeth yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol preswylwyr y sir drwy gydweithio i ychwanegu gwerth at wasanaethau ein gilydd, yn ogystal â datblygu dulliau arloesol er mwyn bodloni anghenion ein cymunedau.
Rydym wedi bod yn cydweithio dros y flwyddyn ddiwethaf i sicrhau bod gennym y strwythur cywir ar waith a bod y partneriaid cywir yn cyfranogi er mwyn cyflawni ein Cynllun Llesiant. Mae ein Grwpiau Cyflawni newydd wedi nodi camau allweddol i ganolbwyntio arnynt er mwyn symud y gwaith ar y cyd yn ei flaen, gan ystyried sut y gallwn wneud pethau’n wahanol gyda’n gilydd. Bydd hyn yn cynnwys
meithrin perthynas a’r cymunedau lleol.” http://www.ysirgaragarem.cymru/media/8422/adroddiad-blynyddol-bgc-2019.pdf

Share