CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr

Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 700 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae 23 o Glybiau yn Sir Gâr sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd a phrofiadau arbennig i’r aelodau wrth iddynt ddatblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, bod yn rhan annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

Oherwydd y firws ofnadwy yma, fel nifer fawr o fudiadau arall mae holl weithgareddau a chystadlaethau’r Mudiad wedi ei ganslo neu ohirio am y tro.

Ers dechrau’r “lockdown” mae Clybiau CFFI Sir Gâr wedi mynd ati i gynnig cefnogaeth i’ aelodau yn eu Cymunedau lleol yn ystod yr amser ansicr yma. Mae’r Clybiau wedi bod yn rhoi posteri o amgylch pentrefi cyfagos y Clwb, rhoi ar ei gwefannau cymdeithasol a hefyd rhoi llythyron trwy’r post er mwyn gwneud yn siŵr bod aelodau yn eu Cymunedau sydd angen cymorth yn gweld bod y Clwb ar gael i’w helpu.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae aelodau’r o’r Mudiad wedi bod yn rhoi cymorth i bobl drwy fynd i siopa, casglu meddyginiaeth a hefyd hyd yn oed sgwrs dros y ffon. Yn ogystal ag hyn, mae ambell aelod wedi bodloni rhoi ambell beth i’w ganolfan fwyd lleol a hynny yn wythnosol, a hefyd mynd allan ac wyau i ambell aelod yn y Gymuned.

Mae nifer fawr o’n clybiau hefyd wedi bod yn dangos eu gwerthfawrogiad i staff y rheng flaen yn yr NHS wrth glapio iddynt bob nos iau, ac hefyd bu ras tractorau gan un o’r Clybiau er mwyn creu swn i ddangos eu gwerthfawrogiad i’ staff yr NHS a’r gweithwyr allweddol.

Rydym fel Mudiad yn ymfalchïo yn y gwaith mae’n aelodau a’n Clybiau yn parhau i’w wneud yn eu Cymunedau lleol. Os ydych chi, neu rywun chi’n adnabod angen cymorth mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni a hyderaf ein bod yn medru fod o gefnogaeth i chi.

Lawrlwythwch y poster

Foto: CFFI Llannon – ras tractorau er mwyn codi ymwybyddiaeth a swn tuag at yr NHS a’r gweithwyr allweddol

Facebook –                 Carms YFC – CFFI Caerfyrddin

Twitter –                      @cffisirgar

Instagram –                 cffisirgar

Snapchat –                  cffsirgar

E-byst –                       sir.gar@yfc-wales.org.uk

Ffon –                          01267 237 693

Cad, Mari + Elis, CFFI Llangadog – rhoi wyau i bobl y neu Cymuned lleol / Donating eggs to their local community

Aaron + Ioan Hughes, CFFI LLangadog – rhoi 300 o wyau i Ganolfan Bwyd Caerfyrddin bob wythnos / Llangadog YFC – Donating 300 eggs per week to Carmarthen Food Bank

Lowri Jones – CFFI Dyffryn Tywi – Siopa / Vale of Towy YFC – Shopping

Ffion Jones – CFFI San Pedr – Siopa / St Peters YFC – Shopping

CFFI Penybont – dangos eu gwerthfawrogiad i’r NHS / Showing their appreciation to the NHS.

Share