CDAS: Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig

CDAS: Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig

Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig – 24 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth 2019

£19,656-£22,200 (pro rata)

Crynodeb:

Ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio recriwtio Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â’n Gwasanaeth Camdriniaeth Ddomestig yng Nghaerfyrddin, sy’n gwerthfawrogi dulliau seiliedig ar gryfderau wrth gefnogi ei gleientiaid.

Amdanom Ni:

Rydym yn Wasanaeth Camdriniaeth Ddomestig wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin, sydd â ffocws clir ar gefnogi menywod, dynion a phlant y mae camdriniaeth ddomestig yn effeithio arnynt. Rydym yn helpu’r rheiny yr effeithir arnynt i oroesi, ac yn eu cynorthwyo ar hyd y daith.

Rôl y Swydd:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyflawni gwasanaeth priodol o ran cymorth a gweithio allweddol, gan ymateb i anghenion emosiynol, ymarferol a datblygiadol menywod, dynion a phlant sy’n byw yn ardal Caerfyrddin, ac sydd wedi dioddef camdriniaeth ddomestig yn flaenorol, neu sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig ar hyn o bryd.

Gan ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar gryfderau, bydd deiliad y swydd yn galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch eu bywydau, yn ogystal â newidiadau cadarnhaol, er mwyn lleihau risgiau a gwella eu dyfodol. Gan ddefnyddio egwyddor hunangymorth, bydd yn annog annibyniaeth ac yn grymuso defnyddwyr y gwasanaeth i lwyddo ar bob lefel.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gymryd rhan yn rotas ar alwad 24 awr y sefydliad.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Oherwydd natur y rolau, maent yn agored i ymgeiswyr benywaidd yn unig. (Wedi’u heithrio o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1)

Dyddiad Cau: 21 Medi 2018

Cyfweliad: 27 Medi 2018

Share