Prif Swyddog Gweithredol CDAS

Prif Swyddog Gweithredol CDAS

Graddfa Gyflog £35,000 a phensiwn (caiff y cyflog ei adolygu ar ôl chwe mis)

Caerfyrddin, De Orllewin Cymru

Rydym yn bwriadu penodi Prif Weithredwr deinamig sydd â sgiliau arwain a rheoli cadarn a all barhau i helpu ein sefydliad i symud yn ei flaen.

Rydym yn Elusen Gwasanaeth Cam-drin Domestig Arbenigol wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin ac rydym yn canolbwyntio ar gefnogi merched, dynion a phlant sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a thrais rhywiol.  Rydym yn helpu’r bobl hyn i oroesi ac yn eu cynorthwyo ar hyd eu taith.

Y Prif Swyddog Gweithredol yw wyneb cyhoeddus y sefydliad, a fydd yn gweithio gyda’r holl randdeiliaid, gan sicrhau bod CDAS yn cael ei gydnabod a’i barchu fel gwasanaeth arbenigol i fynd i’r afael â thrais yn erbyn merched, yn enwedig achosion o gam-drin domestig, yn bennaf ym Mwrdeistref/Cyngor Sir Caerfyrddin (ond heb fod yn gyfyngedig i’r ardal hon). Bydd yn ceisio dylanwadu ar bolisi, ymarfer a/neu ddatblygu ac arwain ymgyrchoedd mewn perthynas â merched a thrais a chamdriniaeth, yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r swydd hon i ferched yn unig. Caiff ei diffinio fel galwedigaeth ddilys sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Dyddiad y cyfweliad:  Dydd Llun 8 Chwefror 2018

I wneud cais ewch i http://www.empowersvs.co.uk/cdas_ceo_role/

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9.00am ddydd Llun 29 Ionawr 2018

Share