HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT
Y Cwrs: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc
Lleoliad & Ddyddiadau:
20/9/18 – Llanelli

21/11/18 – Caerfyrddin

17/1/19 – Rhydamman

Amser: 0930 -1630
Hyd y cwrs: Diwrnod llawn
Tiwtor y Cwrs: Mike “Alfie” Howard
Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?
Ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Y rhai sy’n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol
Beth yw’r amcanion?
Bydd y rhai sy’n dilyn y cwrs yn medru —

  • Nodi ffactorau risg a phroblemau iechyd meddwl sy’n datblygu – iselder, ystyried hunanladdiad, gorbryder, seicosis, anhwylderau bwyta ac ymddygiad hunan-niweidio.
  • Cefnogi unigolion a theuluoedd i gynnal iechyd meddwl da a cheisio cymorth priodol.
  • Cymryd camau priodol mewn argyfwng i gadw unigolyn yn ddiogel rhag perygl uniongyrchol o niwed.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd ymarferwyr yn fwy hyderus i drafod materion iechyd meddwl gyda theuluoedd a phlant/pobl ifanc. Byddant yn gallu nodi materion sy’n codi/datblygu ac ymdrin â nhw’n gyflymach, gan arwain at wellhad a chanlyniadau gwell.

Bydd yn helpu i atal problemau iechyd meddwl rhag dod yn argyfwng a bydd yn hybu iechyd meddwl da mewn teuluoedd.

Ffurflen Gais

Ceisiadau at: Nia L Davies NLDavies@sirgar.gov.uk
Cyngor Sir Caerfyrddin, Dysgu a Datblygu,
Llawr Cyntaf, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3HB

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 17/8/18

Share