Hyfforddiant Y Gwasanaeth Plant

Hyfforddiant Y Gwasanaeth Plant

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT
Y Cwrs: CEFNOGI PLANT AG ANHWYLDER SBECTRWM AWTISTIAETH (ASD) – CYFLWYNIAD AR GYFER YMARFERWYR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL
Lleoliad: 19/10/17 & 6/12/17 – Caerfyrddin, 6/2/18 – Rhydaman
Dyddiad(au): 19/10/17, 6/12/17, 6/2/18
Amser: 19/10/17 – YYB, 6/12/17 & 6/2/18 YYB neu YYP
Hyd y cwrs: 2 1/2 awr
Tiwtor y Cwrs: Kirsty Jones (Swyddog Prosiect Allgymorth Cymunedol ASD)
Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?
YMARFERWYR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL – Datblygwyd y cwrs hwn i gefnogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Yn seiliedig ar anghenion dynodedig gweithwyr proffesiynol yng Nghymru, ac argymhellion y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), mae’r adnodd dysgu hwn yn rhoi cyflwyniad defnyddiol, a dylid ei ddefnyddio i arwain at hyfforddiant mwy dwys.
Beth yw’r amcanion?
·         Nod y sesiwn hwn yw gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD).

·         Nod y sesiwn hwn yw rhoi cyngor i ymarferwyr ynghylch sut i addasu eu rhyngweithio a’u harferion.

·         Nod y sesiwn hwn yw darparu syniadau ymarferol a chyflwyno adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol wrth gefnogi plant ag ASD.

·         Cwblhau cynllun ardystio – bydd modd lawrlwytho tystysgrif ar ôl cwblhau hyn yn llwyddiannus.

 

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?
·         Bydd yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth y gweithlu gofal cymdeithasol o ASD.

·         Bydd yn sicrhau bod y gweithlu’n ymwybodol o’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweithwyr proffesiynol wrth weithio gyda phlant sydd ag ASD a rhieni a gofalwyr plant sydd ag ASD.

Ceisiadau at: Dysguadatblygu@sirgar.gov.uk

Cyngor Sir Caerfyrddin, Dysgu a Datblygu,

Llawr Cyntaf, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job,

Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3HB

Neu gallwch wneud cais ar-lein yma

Darpariaeth Gymraeg Os hoffech gael yr hyfforddiant hwn drwy gyfrwng y Gymraeg, nodwch hyn ar eich cais

Share