Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un


Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach
Cymhorthfa Gyllido Un i Un – 30.09.19
10yb – 4yh (apwyntiadau 30 munud – rhaid bwcio lle o flaen llaw) yn
CAVS, Y Mwnt, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT
*************
Bwciwch apwyntiad 30 munud gyda Swyddog Cyllido, i drafod cais posib i’r pot arian newydd hwn!
Mae Grantiau Bach Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru yn cynnig grantiau, o rhwng £1,000 – £10,000, i fudiadau sydd â diben cymdeithasol ac incwm blynyddol o dan £250,000!
Bydd y prosiectau a ariennir yn gweithio’n unol ag un neu fwy o bedair Thema Strategol cyllid Comic Relief:

  • Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu – Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu eu potensial
  • Cydraddoldeb Rhywiol – Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched
  • Lle Diogel i Fod – Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch
  • Iechyd Meddwl – Camau i roi mynediad at gymorth a chodi ymwybyddiaeth

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 31 Hydref 2019, a’r cynharaf y gall prosiectau ddechrau yw 1 Ionawr 2020 ar gyfer prosiectau sy’n rhedeg nes 31 Mawrth 2021.

Darllenwch feini prawf cymhwysedd y gronfa (dolen yma i’r pecyn cais a’r canllawiau) cyn trefnu apwyntiad yn y Gymhorthfa Gyllido, os gwelwch yn dda. Rhaid trefnu’r rhain ymlaen llaw, felly e-bostiwch admin@cavs.org.uk neu ffoniwch (01267) 245555.

Bydd pob Cyngor Gwirfoddol Sirol yn cynnig cymorth datblygu parhaus, yn ôl yr arfer, y tu allan i’r sesiynau hyn.

Share