Ymgynghoriad ar ddeng mlynedd nesaf Amgueddfa Cymru

Ymgynghoriad ar ddeng mlynedd nesaf Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych ar sut bydd yr Amgueddfa yn datblygu dros y ddeng mlynedd nesaf. Rydym eisiau annog adborth a gwrando ar yr amrywiaeth eang o leisiau o gymunedau a sefydliadau partner ar draws Cymru.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi cydweithio â phartneriaid i ddatblygu a chyflawni rhaglen gyfoethog ddwyieithog sy’n cynnwys arddangosfeydd, digwyddiadau, perfformiadau, gweithdai, cyrsiau, teithiau ac adnoddau digidol. Rydym wedi gweithio â phartneriaid ar brojectau cyffrous, yn ymchwilio i’n casgliadau a gofalu amdanyn nhw, a rhaglenni sy’n dod â straeon am ein casgliadau ac am bobl Cymru yn fyw.

Rydym eisiau i chi ddweud wrthym ni sut allwn ni wella, er mwyn i ni allu bod yn Amgueddfa sy’n berthnasol i bawb yng Nghymru. Sut hoffech chi weld yr Amgueddfa yn gweithio mewn partneriaeth â chi?

Dyma eich Amgueddfa. Gallwch chi ein helpu ni i’w gwneud yn Amgueddfa i bawb.

Ewch i https://amgueddfa.cymru/eichllais/ i gael gwybod rhagor a llenwi’r holiadur.

30 Medi 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r holiadur.

Mae yna wahanol ffyrdd o ddweud eich dweud.

Mae dogfen ymgynghori a holiadur ar ein gwefan, sydd hefyd ar gael mewn fformat hawdd ei ddarllen ac fel recordiad sain. Os hoffech chi, neu os hoffai rhywun rydych chi’n ei adnabod dderbyn y dogfennau hyn drwy’r post, cysylltwch â ni.

Rydym hefyd yn bwriadu cynnal grwpiau ffocws ar-lein er mwyn i chi allu trafod eich adborth gyda ni yn fwy manwl. Os hoffech chi fod yn rhan o’r trafodaethau hyn, rhowch wybod i ni erbyn 25 Awst 2020.

Rydym wedi datblygu taflenni gweithgareddau i ymgysylltu teuluoedd â’r ymgynghoriad.

Ewch i https://amgueddfa.cymru/eichllais/ i gael gwybod rhagor

Mae gennym ni gopïau papur o’r dogfennau hyn, felly cysylltwch â ni os ydych chi’n gweithio gyda theuluoedd sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd a fyddai’n hoffi cael copi.

Twitter: @AmgueddfaCymru

Facebook: Amgueddfa Cymru

Instagram: museumwales

#dweudeichdweud #yoursay #AmgueddfaCymru

Share