CYNGHORYDD AR DDYLEDION

CYNGHORYDD AR DDYLEDION

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau  lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm.

Os ydych  chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.

CYNGHORYDD AR DDYLEDION – RHIF SWYDD: SC435

SWYDDFA LLANELLI

17.5 awr yr wythnos

£23,263 y flwyddyn (pro rata)

Contract Tan 31 Mawrth 2019

Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Gâr yn darparu cyngor arbenigol ar arian/dyledion i gleientiaid, ynghyd â gwasanaethau eirioli a chynrychioli.

Disgwylir i ddeiliad y swydd ymgymryd â gwaith achos uniongyrchol ar ddyledion a gweithio yn unol â gofynion Marc Ansawdd ar Ddyledion Arbenigol y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol .

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser  ynghyd â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

Dyddiad Cau:  10 Medi 2018

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

Share