Adran Cymunedau – Swyddog Cyllid

Adran Cymunedau – Swyddog Cyllid

Adran Cymunedau
Cydweithredu Rhanbarthol / 3 Heol Spilman
Swyddog Cyllid (Dros dro hyd at 31/03/2021 oherwydd Cyllid Grant)
£31,371 – £34,788 (Gradd I)
Cyf.: 029097
PARTNERIAETH GOFAL GORLLEWIN CYMRU
Eich cyfle i helpu i drawsnewid iechyd, gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru.
Lansiwyd cynllun cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, sef Cymru Iachach, ym mis Mehefin 2018 ac mae’n cyflwyno ei glasbrint ar gyfer trawsnewid ac integreiddio iechyd, gofal a chymorth ledled y wlad.

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn dwyn ynghyd asiantaethau ar draws iechyd, llywodraeth leol, y trydydd sector a’r sector annibynnol ac mae’n gyfrifol am gyflawni’r gwaith trawsnewid hwn yn y rhanbarth, o dan gyfarwyddyd y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol.

Mae ein rhaglen Gorllewin Cymru Iachach yn cyflwyno cynllun uchelgeisiol ar gyfer newid system gyfan ac mae wedi denu £12 miliwn o gyllid trawsnewid newydd i’r rhanbarth i gefnogi’r newid hwnnw. Mae hyn yn ategu’r strategaeth iechyd a gofal a fabwysiadwyd yn ddiweddar gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sef Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach: Cenedlaethau’r Dyfodol yn Byw’n Dda, a rhaglen gynhwysfawr sy’n cael ei hariannu trwy Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru. Gyda’i gilydd, bydd y rhain yn sicrhau newid radical a pharhaol gan wella iechyd a
llesiant pobl ar draws ein cymunedau.

Mae’r Uned Partneriaeth Ranbarthol yn rhan o Gyngor Sir Caerfyrddin ac mae’n darparu cymorth strategol a chymorth o ran rhaglenni i Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, gan hwyluso gweithio ar draws asiantaethau i roi ei blaenoriaethau ar waith.
Bydd y swydd newydd gyffrous hon yn darparu atebolrwydd ariannol cadarn i bartneriaid rhanbarthol a Llywodraeth Cymru. Gan arwain y gwaith o gynllunio ariannol, proffilio a llunio adroddiadau ar draws y Gronfa Trawsnewid a’r Gronfa Gofal Integredig, byddwch hefyd yn
darparu cefnogaeth o ansawdd uchel i uwch-arweinwyr ac yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau llwyddiant cyffredinol i weithgareddau trawsnewid yng Ngorllewin Cymru.

Ystyrir secondiadau

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Martyn Palfreman on 07880 504028
MJPalfreman@sirgar.gov.uk
Dyddiad Cau : 14/09/2020
Gellir cael ffurflen gais ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru

Share