Ymwadiad

Amodau Defnyddio

Wrth ddefnyddio’r we safleoedd www.cavs.org.uk a www.carmarthenshirehalls.org.uk ydych yn awtomatig yn derbyn y telerau ac amodau canlynol:

Datganiad Hawlfraint

Oni nodir fel arall y deunyddiau a gynhwysir ar y safleoedd gwe sy’n hawlfreintio gan CAVS, ac nid ydynt yn eu llungopïo, dyblygu, neu atgynhyrchu mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig penodol o CAVS.

Mae’r holl ddeunydd gwreiddiol ar y safleoedd hyn yn eiddo i wefan gan CAVS ac yn gyfan gwbl ac eiddo yn gyfan gwbl oni nodir yn wahanol.

Aml-gyfrwng deunyddiau sain a fideo yn cael eu hawlfreintio gan CAVS oni nodir yn wahanol. Unrhyw sain ychwanegol a deunyddiau fideo ar y wefan hon yn copyrighted gan eu artistiaid unigol ac i gyd wedi cael eu defnyddio gyda chaniatad.

Defnyddwyr er bod croeso i lawrlwytho gwybodaeth a delweddau o’r safleoedd y awduron y safle angen rhywfaint o gydnabyddiaeth yn ôl. Gall hyn fod ar ffurf dolen i’r safle oddi ar wefan y defnyddiwr.

PEIDIWCH â defnyddio’r adnoddau hyn a delweddau heb ganiatâd gan y perchennog / yr awdur.

Ymwadiad

Holl gynnwys o fewn y safleoedd gwe uchod yn darparu ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig.

Gall CAVS gynnig gwybodaeth, arweiniad a chymorth i’r trydydd sector ar faterion o bob math, gan gynnwys gwirfoddoli, llywodraethiant, ariannu, cynhyrchu incwm a datblygu cynaliadwy. Er hynny, rhaid i’r cyfrifoldeb am y penderfyniad terfynol a wneir ar unrhyw fater gael ei gymryd gan y sawl a ofynnodd am gymorth CAVS, a dylent gael cyngor proffesiynol annibynnol ar faterion cyfreithiol ac ariannol lle y bo angen. Nid yw CAVS yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddigwydd oherwydd gwybodaeth a roddwyd, neu na roddwyd, gan CAVS.

Nid CAVS yn atebol am gynnwys unrhyw safleoedd rhyngrwyd allanol a restrir, nac ychwaith yn cymeradwyo unrhyw gynnyrch masnachol neu wasanaeth y sonnir amdanynt neu gyngor ar unrhyw un o’r safleoedd hyn.

Ni fydd pob barn a fynegwyd mewn sylwadau cyfranwyr yn y golygfeydd o CAVS.

Share