Llinell Gymorth Cam-drin Domestig

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn darparu cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr, beth bynnag eu rhyw; darparwyr gwasanaethau ac eraill sy’n pryderu:
https://llyw.cymru/byw-heb-ofn
Ffôn: 0808 8010 800

Mae prosiect Dyn Cymru Ddiogelach yn darparu cymorth i ddynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol sy’n profi camdriniaeth ddomestig gan bartner.
http://www.dynwales.org/contact-dyn-project/?contentID=577 Ffôn: 0808 801 0321

Mae llinell gymorth Bawso yn cynnig cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr du ac Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig sy’n profi camdriniaeth ddomestig a phob math arall o drais yn erbyn
menywod.
https://bawso.org.uk/contact-us/
Ffôn: 0800731814]

Share