Strategaeth Ddigidol ddrafft Cymru

Strategaeth Ddigidol ddrafft Cymru

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl dderbyn gwasanaethau cyhoeddus modern, effeithiol a hwylus gan sbarduno yr un pryd arloesedd yn ein heconomi a sicrhau canlyniadau i genedlaethau’r dyfodol.

Rydym wedi bod wrthi’n datblygu Strategaeth Ddigidol ar gyfer Cymru sy’n esbonio sut y byddwn yn cynnal y momentwm hwn i newid diwylliannau, gwella sgiliau a diogelu swyddi.

Mae Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, yn awyddus i fynd ati i ddatblygu Strategaeth Ddigidol mewn ffordd ystwyth a chynhwysol. Dyna pam rydym ni’n rhyddhau’r strategaeth ddrafft trwy gyfres o flogiau: https://digidoladata.blog.llyw.cymru/

Yn gefn i’r Strategaeth a’i Gweledigaeth y mae chwe chenhadaeth, a restrir isod.  Ar gyfer pob cenhadaeth, rydym yn nodi’r canlyniadau rydym am eu gweld a’r camau y byddwn yn eu cymryd.  Cyhoeddir Cynllun Cyflawni ar wahân i ategu’r Strategaeth.

  • Gwasanaethau Digidol: ailddylunio a chynnal gwasanaethau yn ôl set newydd o safonau digidol a data cyffredin fel eu bod yn syml, diogel a chyfleus ac yn gwella’r berthynas rhwng y dinesydd, busnesau a llywodraeth.
  • Yr Economi Ddigidol: gwella ansawdd bywyd, cynaliadwyedd a thwf economaidd ledled Cymru, gan roi lle canolog i’r digidol yn yr adferiad ar ôl COVID ac wrth addasu i’r cyd-destun ar ôl yr UE.
  • Sgiliau Digidol: creu gweithlu crefftus a chymwys mewn meysydd digidol.
  • Cynhwysiant Digidol: darparu gwasanaethau digidol yn deg a chyfartal.
  • Cysylltedd Digidol: seilwaith cyflym a dibynadwy i gefnogi gwasanaethau.
  • Data a Chydweithredu: gweithio gyda’n gilydd a defnyddio a rhannu data, gwybodaeth ac adnoddau mewn ffordd sy’n gyson â darparu gwasanaethau da.

Rydyn yn awyddus i glywed gan y drydydd sector ar beth mae hyn yn ei feddwl i chi fel defnyddwyr gwasanaethau, fel darparwyr gwasanaethau ac ar gyfer sgiliau a gallu’r sector. Fyddech cystal â rhannu’r ddolen â’r blogiau ar draws eich rhwydweithiau ac annog eich cysylltiadau a’ch rhanddeiliaid i fynegi barn am Strategaeth Ddigidol ddrafft Cymru. 

Gall pobl ddweud eu dweud trwy lenwi’r ffurflen ar-lein neu gynnig sylw ar y blogiau.

Er bod gan Lywodraeth Cymru ran i’w chwarae fel arweinydd o ran rhoi’r Strategaeth Ddigidol ar waith, byddai’n amhosibl gwneud hynny heb gydweithrediad pob sector yng Nghymru.  Rydym felly am annog pawb i gymryd rhan.

Share