Our Big NHS Change 3rd Sector session \ Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Sesiwn y 3ydd sector

Date/Time
Date(s) - 28/06/2018
10:00 am - 1:00 pm

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym am glywed eich barn ar hyn.

Lansiwyd “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd” yn swyddogol yng nghyfarfod y bwrdd iechyd ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018, gan nodi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal yn lleol ar gyfer ein cymunedau.

Find out more at the 3rd Sector information event at CAVS Thursday 28th June 10 -1pm

Rydym yn gofyn i drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â’r rhanbarthau trawsffiniol ehangach, i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer ein poblogaeth. Ein clinigwyr sydd wedi cynllunio a phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Er mwyn goresgyn yr heriau sylweddol y mae’r Gwasanaeth Iechyd yn eu hwynebu, rydym am wneud newid radical i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol fel bod pobl yn cael y rhan helaeth o’r gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt yn eu cymuned leol, a fel bod pobl yn medru aros adref tra’u bod nhw’n cael triniaeth yn hytrach na gorfod mynd i ysbyty.

Bydd lleihau’r nifer o brif ysbytai’n golygu llai o rotas meddygol i’w llenwi, gan wneud y dasg o ddenu clinigwyr i ddod i weithio i ni yn haws; bydd hefyd yn golygu amserau aros byrrach, llai o ganslo a mwy o arian ar gyfer gwasanaethau iechyd lleol a chymunedol.

Ym mhob un o’r tri chynnig*,

 • bydd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r Canolbarth;
 • byddwn yn adeiladu prif ysbyty newydd rhywle rhwng Arberth a San Clêr,
 • a bydd 10 hyb cymunedol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Dyma eich cyfle chi i ddweud eich dweud neu i rannu syniadau newydd â ni.

*Dyma’r cynigion:

Cynnig A

 • Ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbytai cymunedol yng Nglangwili, Tywysog Philip a Llwynhelyg
 • Ysbyty cyffredinol yn Aberystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Cynnig B

 • Ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbytai cymunedol yng Nglangwili a Llwynhelyg
 • Ysbytai cyffredinol yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac yn Aerystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Cynnig C

 • Ysbyty gofal brys newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbyty gofal wedi’i gynllunio ar safle Glangwili
 • Ysbyty cymunedol yn Llwynhelyg
 • Ysbytai cyffredinol yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac yn Aberystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Bydd eich adborth yn cael ei ddadansoddi’n annibynnol a’i ystyried cyn cyflwyno unrhyw gynnig ffurfiol i’n Bwrdd Iechyd am benderfyniad ar sut i fwrw ati yn nes ymlaen yn 2018, a byddwn yn parhau i’ch diweddaru ar ein defnydd o adborth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.bihyweldda.wales.nhs.uk/TrawsnewidHdd

Location
The Mount Centre

Loading Map....

Share