Cyfle i hysbysebu am ddim – ystafelloedd cyfarfod\cyfleustodau

Cyfle i hysbysebu am ddim – ystafelloedd cyfarfod\cyfleustodau

Yn dilyn hysbysiad mewn papurau newydd lleol ac ar gyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Caerfyrddin, mae’n bosibl eich bod yn ymwybodol bod adnodd am ddim i chwilio am bob ystafell gyfarfod a phob ystafell amlbwrpas sydd ar gael yn y Sir yn cael ei lansio gan yr Awdurdod Lleol. Cefnogir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, CAVS ac Un Llais Cymru.

Gwasanaeth rhad ac am ddim fydd hwn a fydd yn hysbysebu’r ystafelloedd sydd ar gael gennych i gynulleidfa ehangach gyda golwg ar gynyddu defnydd o’ch eiddo, ac mae’n bosibl y ceir refeniw uwch yn sgil costau hurio ac ati.

Er mwyn creu’r adnodd hwn, mae Is-adran Eiddo y Cyngor wrthi’n cysylltu â’r sector cyhoeddus, cynghorau tref a chymuned, y trydydd sector a busnesau lleol yn y sir ar hyn o bryd i greu ‘siop un stop’ ynghylch yr holl leoliadau yn Sir Gaerfyrddin sy’n darparu mannau cynnal ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau, partis a mwy.

I ddechrau, defnyddir y wybodaeth hon i lunio map chwiliadwy, y gellir cael mynediad iddo drwy wefan y Cyngor, a fydd yn dangos lleoliad eich eiddo a’ch manylion cyswllt. Tua diwedd y flwyddyn, bydd y system yn cael ei datblygu’n ymhellach i gynnwys rhagor o’r wybodaeth fanwl y gofynnir amdani drwy’r ffurflenni.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Bydd hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim gwych i hyrwyddo llawer o fannau cynnal yn y Sir a fydd, gobeithio, yn cynyddu busnes a rhoi incwm ychwanegol i’r mannau hyn. “Bydd hefyd yn ei gwneud yn haws i’r rhai sy’n chwilio am fannau yn y Sir i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau eu gweld i gyd drwy glicio un botwm yn unig.”

Gweler y ffurflenni isod Amgaeir y ffurflenni i’w cwblhau os oes gennych ddiddordeb mewn hysbysebu eich cyfleusterau ar y gwasanaeth uchod. Gellir dychwelyd y ffurflenni wedi’u cwblhau i’r cyfeiriad uchod neu i’r cyfeiriad e-bost isod.

Ffurflen Mannau Cyfarfod Cymunedol

Ffurflen Ystafelloedd Digwyddiadau Cymunedol

I gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Cofnodion Eiddo drwy ffonio 01267 246222 neu anfon e-bost at envpropertyassets@sirgar.gov.uk

Y Tîm Cofnodion Eiddo

Share