Nawdd -Tyfu’n Wyllt

Nawdd -Tyfu’n Wyllt

Mae Tyfu’n Wyllt yn cysylltu pobl gyda natur a gyda’i gilydd trwy ariannu syniadau creadigol a dyfeisgar, sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU. Rydym yn cefnogi grwpiau a mudiadau cymunedol i ddod â phrosiectau deniadol, llawn dychymyg yn fyw.

Rydym yn helpu i wella’r amgylchedd a lles pobl trwy eu hannog i fod yn fywiog, talu sylw i’r hyn sydd o’u hamgylch, dysgu pethau newydd, a rhoi’n ôl i’w cymuned.
Ariannu Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Mae Tyfu’n Wyllt yn dyfarnu grantiau o £2,000 neu £4,000 i grwpiau ledled y DU i drosglwyddo prosiectau yn eu cymuned sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU.
Rydym yn anelu i ariannu prosiectau:

1.      Sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a / neu ffyngau brodorol y DU, unai trwy blannu neu fel ysbrydoliaeth, ac fydd yn helpu pobl i ddeall pwysigrwydd y rhywogaethau brodorol hyn i’r amgylchedd a’n bywydau ninnau.

2.      Sydd â’r potensial i gyrraedd o leiaf 300 o bobl

3.      Fydd yn gweithio gydag un neu fwy o gynulleidfaoedd targed Tyfu’n Wyllt:

  • Pobl ifanc 12-25 oed
  • Cymunedau sy’n byw mewn ardaloedd trefol
  • Cymunedau difreintiedig neu rai sydd â diffyg mynediad i wasanaethau
  • Oedolion sy’n ymgysylltu llai â’u cymuned a gweithgareddau amgylcheddol

4.      Fydd yn creu cyfleoedd i bobl gysylltu gyda, dysgu rhywbeth newydd a rhoi yn ôl er mwyn helpu ei gilydd a natur.

5.      Sydd â syniad sy’n cyflwyno rhywbeth newydd, e.e. lleoliad newydd, annisgwyl; grŵp newydd o bobl neu ffordd greadigol i ddenu eich cynulleidfa.

Bydd ceisiadau am ariannu’n cau am hanner dydd ar Ddydd Llun 10 Rhagfyr 2018.

www.growwilduk.com/cy/ariannu-cymunedol
Ariannu Ieuenctid

Mae prosiectau ieuenctid Tyfu’n Wyllt yn darparu £500 o ariannu i bobl ifanc 14-25 oed i wneud rhywbeth creadigol a chydweithrediadol, wedi ei ysbrydoli gan blanhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae dros 150 o bobl ifanc wedi arwain prosiectau hyd yma.

Gall ariannu Tyfu’n Wyllt helpu pobl ifanc i wella eu CV neu eu datganiad personol, creu cysylltiadau gyda’u cymuned, datblygu sgiliau newydd a helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am natur.

Bydd panel o bobl ifanc o bob cwr o’r DU yn cwrdd ar y dyddiadau hyn i benderfynu pa brosiectau i’w hariannu.
Mae ein hariannu ar gyfer Prosiectau Ieuenctid yn rhan o raglen dreiglol, sy’n golygu y galli ymgeisio unrhyw bryd. Ond, byddwn yn adolygu ceisiadau ar ddyddiadau penodol yn ystod y flwyddyn.

www.growwilduk.com/cy/ariannu-ieuenctid

Cysylltu gyda Tyfu’n Wyllt
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses neu os hoffech drafod eich syniad am brosiect gyda Rheolwr Ymgysylltu Tyfu’n Wyllt Cymru

Share