Dweud eich dweud ar adnoddau cydraddoldeb ar gyfer y trydydd sector

Dweud eich dweud ar adnoddau cydraddoldeb ar gyfer y trydydd sector

Beth mae’r prosiect amdano?

Cafodd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) a Diverse Cymru eu comisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru i lunio cyfres o adnoddau ar ddyletswyddau cydraddoldeb yng Nghymru ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector. Mae’r adnoddau hyn yn ymwneud â helpu sefydliadau’r trydydd sector i ddeall a defnyddio cyfraith cydraddoldeb yng Nghymru.

Beth yw’r adnoddau cydraddoldeb?

Byddwn yn llunio gwybodaeth, llythyrau, hysbysiadau cyflym a phosteri gyda’r diben o helpu sefydliadau’r trydydd sector i ddeall a defnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) a’r dyletswyddau penodol yng Nghymru i herio gwahaniaethu a sbarduno newid. Bydd y pynciau byddwn yn eu cwmpasu yn cynnwys:

 • Gosod, cyhoeddi ac adolygu nodau cydraddoldeb
 • Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol
 • Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb
 • Ymgysylltu â phobl o grwpiau gwarchodedig
 • Hyfforddiant i staff sefydliadau’r sector cyhoeddus
 • Cysylltiadau rhwng cyfraith/dyletswyddau cydraddoldeb a Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Pwy ddylai ymwneud â hwn?

Rydym am sicrhau bod yr adnoddau a luniwn yn gweithio’n dda i bob sefydliad y trydydd sector yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys elusennau cenedlaethol, elusennau lleol unrhyw le yng Nghymru, mentrau cymdeithasol, sefydliadau cydfuddiannol a chwmnïau cydweithredol, grwpiau hunan gymorth a grwpiau cymunedol.
Anelir yr adnoddau at wella eich gwybodaeth o’r dyletswyddau cydraddoldeb yng Nghymru a’ch darparu ag arfau y gallwch eu defnyddio i herio sefydliadau sector cyhoeddus a gwella cydraddoldeb yng Nghymru.
Rydym am glywed oddi ar bob sefydliad y trydydd sector, ac nid dim ond gan grwpiau sydd yn gweithio ar faterion cydraddoldeb neu gymunedau arbennig. Mae’n bwysig y gall sefydliadau’r trydydd sector nad ydynt yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ddefnyddio’r adnoddau hyn.

Ymwnewch ag ef mewn unrhyw un o’r ffyrdd a ganlyn:

Meddyliau cyntaf Cyn i ni ddechrau, rydym am eich barn am yr hyn fyddai’n eich helpu i ddeall a defnyddio cyfreithiau a dyletswyddau cydraddoldeb ac adnoddau posib. Terfyn amser: Dydd Llun 26 Chwefror Gallwch roi’ch meddyliau i ni drwy:

Mynychu un o’n Grwpiau Ffocws

Byddwn yn rhedeg tri grŵp ffocws, y gellir eu mynychu yn rhad ac am ddim.   Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys cyflwyniad i ddyletswyddau cydraddoldeb penodol i Gymru, i sicrhau bod cyfranogwyr yn ymwybodol o’r dyletswyddau mae’r adnoddau’n canolbwyntio arnynt.
Cewch wedyn gyfle i:

 • Drafod beth yr ydych am wybod yn ei gylch ynglŷn â’r dyletswyddau cydraddoldeb a sut i’w defnyddio
 • Trafod pa lythyrau ac adnoddau fyddai’n ddefnyddiol i chi a sefydliadau eraill y trydydd sector
 • Edrych ar y papurau briffio, llythyrau templed, posteri a thaflenni drafft ac adborth ar eu cynnwys a’u harddull
 • Gadewch wybod i ni am fathau eraill o adnoddau a fyddai’n ddefnyddiol

Darperir te a choffi ymhob digwyddiad. Mae pob man cyfarfod yn hygyrch ac mae lifftiau a chyfleusterau hygyrch gan loriau cyntaf mannau cyfarfod. Rhowch wybod i ni os oes gofynion mynediad gennych wrth i chi gofrestru neu os hoffech gyfathrebu’n Gymraeg. Rhowch wybod i ni hefyd os yw teithio neu gostau eraill yn rhwystr i chi rhag bod yn bresennol.

Dydd Iau 1 Mawrth 2018 yng Nghaerdydd.

 • Cofrestru 9:45 am.
 • Grŵp ffocws: 10 am – 1 pm
 • Man cyfarfod: Canolfan Ddiwylliant a’r Cyfryngau@Loudoun, Plas Iona, Butetown, Caerdydd, CF10 5HW

Dydd Gwener 2 Mawrth 2018 yng Nghaerfyrddin.

 • Cofrestru 9:45 am.
 • Grŵp ffocws 10 am – 1 pm
 • Man cyfarfod: *Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS), The Mount, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT.

Dydd Iau 8 Mawrth ym Mae Colwyn.

 • Cofrestru 12:45 pm.
 • Grŵp ffocws 1 pm – 4 pm
 • Man cyfarfod: Ystafelloedd cyfarfod Station Court, uwchben Siop Goffi Porters, 41-43 Station Road, Bae Colwyn, LL29 8BP.

Adolygu’r adnoddau drafft Os ydych am fwrw golwg ar yr wybodaeth, llythyrau, taflenni a phosteri drafft, ond ni allwch fynychu un o’r grwpiau ffocws, mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

 • Gallwn anfon y drafftiau mewn e-bost i chi er mwyn cael eich sylwadau arnynt
 • Gallwn eu hanfon trwy’r post
 • Gallwch ein ffonio i ddarparu adborth i ni

Am ragor o wybodaeth, neu i neilltuo lle ar y grŵp ffocws, cysylltwch C3SC: Ffôn: 029 2048 5722 E-bost: admin@c3sc.org.uk

Share