Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Beth yw’r ffordd orau i ni ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus?

Beth yw nod y prosiect?

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru eisiau canfod y blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal a chymorth cymdeithasol i bobl 65 oed a hŷn. Maent yn gweithio mewn cysylltiad â’r James Lind Alliance, gan ddefnyddio eu dull o flaenoriaethu ymchwil.

Yn ddiweddar, gwnaethant ofyn i bobl am eu sylwadau a’u cwestiynau am ofal cymdeithasol a chymorth i bobl hŷn yng Nghymru. Mae’r rhain wedi’u crynhoi yn gwestiynau y gellir eu hateb drwy ymchwil.

Yn awr maent eisiau eich cymorth i benderfynu pa gwestiynau sydd fwyaf pwysig. Does dim angen ichi fod â gwybodaeth am ymchwil – maent eisiau clywed eich barn yn seiliedig ar eich profiad chi.

Sut i gymryd rhan

Cymerwch ran yn yr arolwg. os ydych

– yn 65 oed neu’n hŷn neu sy’n derbyn gofal neu gefnogaeth

– yn wirfoddolwr neu’n aelod o’r teulu sy’n darparu’r gofal hwnnw.

neu

  • yn gweithio yn y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys
  • Pobl sy’n gweithio mewn cartref gofal neu leoliad byw â chymorth, a darparwyr gofal cymunedol
  • Gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol sy’n gweithio i Awdurdodau Lleol a chwmnïau preifat, fel gweithwyr gofal, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol ac eiriolwyr
  • Uwch reolwyr ac arweinwyr polisi ar gyfer gofal cymdeithasol
  • Pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol, gan gynnwys gwirfoddolwyr, sy’n rhoi gofal a chymorth i bobl hŷn a gofalwyr di-dâl
  • Cynorthwywyr personol

Ni fydd ond yn cymryd 10 munud i’w gwblhau ac mae ar gael rhwng 29 Gorffennaf a 24 Awst 2020. https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/newyddion/gosod-y-blaenoriaethau-ar-gyfer-ymchwil-gofal-cymdeithasol-yng-nghymru-1/.

Os yw’n briodol, hoffem hefyd eich annog i’w ddangos i’r bobl hŷn yr ydych yn gweithio gyda nhw a’u helpu i gymryd rhan hefyd. Rydym yn hapus i dderbyn cyfraniadau yn seiliedig ar drafodaethau grŵp am gwestiynau’r arolwg, yn enwedig ar gyfer y bobl hynny nad ydynt yn gallu llenwi arolwg ar-lein. Rydym eisiau sicrhau bod ystod eang o leisiau’n cael eu clywed. Os ydych chi’n gallu gweithio gyda ni a chefnogi’r arolwg mewn unrhyw fodd, e-bostiwch healthandcareresearch@wales.nhs.uk.

Mae eich barn yn bwysig.

Wrth wneud ymchwil yn y dyfodol, rydym eisiau i’r ymchwil honno wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl hŷn yng Nghymru, a gwella ansawdd y gofal a’r cymorth y maent yn ei gael. Mae eich profiadau chi a’ch cwestiynau chi am ofal cymdeithasol yn ganolog i’r prosiect hwn.

Diolch am eich cymorth.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/newyddion/gosod-y-blaenoriaethau-ar-gyfer-ymchwil-gofal-cymdeithasol-yng-nghymru-1/ neu e-bostiwch healthandcareresearch@wales.nhs.uk

Share