Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd – Digwyddiadau Galw Heibio

Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd – Digwyddiadau Galw Heibio

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym am glywed eich barn ar hyn.

Lansiwyd “Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd” yn swyddogol yng nghyfarfod y bwrdd iechyd ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018, gan nodi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal yn lleol ar gyfer ein cymunedau.

Rydym yn gofyn i drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â’r rhanbarthau trawsffiniol ehangach, i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer ein poblogaeth. Ein clinigwyr sydd wedi cynllunio a phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Er mwyn goresgyn yr heriau sylweddol y mae’r Gwasanaeth Iechyd yn eu hwynebu, rydym am wneud newid radical i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol fel bod pobl yn cael y rhan helaeth o’r gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt yn eu cymuned leol, a fel bod pobl yn medru aros adref tra’u bod nhw’n cael triniaeth yn hytrach na gorfod mynd i ysbyty.

Bydd lleihau’r nifer o brif ysbytai’n golygu llai o rotas meddygol i’w llenwi, gan wneud y dasg o ddenu clinigwyr i ddod i weithio i ni yn haws; bydd hefyd yn golygu amserau aros byrrach, llai o ganslo a mwy o arian ar gyfer gwasanaethau iechyd lleol a chymunedol.

Ym mhob un o’r tri chynnig*,

 • bydd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r Canolbarth;
 • byddwn yn adeiladu prif ysbyty newydd rhywle rhwng Arberth a San Clêr,
 • a bydd 10 hyb cymunedol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Sut alla’i gymryd rhan?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibo cyhoeddus mewn cymunedau ar draws y tair sir.

Mae ein meddygon, nyrsys a therapyddion eisiau siarad â chi a chlywed eich barn ar ein cynigion i “Drawsnewid ein gwasanaeth iechyd” yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Bydd y rhain yn ddigwyddiadau anffurfiol. Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 2pm a 7pm i ddarganfod mwy.

Dyma eich cyfle chi i ddweud eich dweud neu i rannu syniadau newydd â ni.

Amser Dyddiad   Lleoliad Cod Post
2pm – 7pm 4 Mai 2018 Y Neuadd Fawr, Neuadd y Dref Aberteifi SA43 1JL
2pm – 7pm 8 Mai 2018 Neuadd Ddinesig San Pedr,Caerfyrddin SA31 1PG
2pm – 7pm 11 Mai 2018 Neuadd Regency, Saundersfoot SA69 9NG
2pm – 7pm 15 Mai 2018 Neuadd Goffa Treletert, Treletert SA62 5RY
2pm – 7pm 18 Mai 2018 Canolfan Morlan, Aberystwyth SY23 2HH
2pm – 7pm 22 Mai 2018 Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli SA15 3AE
2pm – 7pm 24 Mai 2018 Neuadd Goffa Llandybie, Llandybie SA18 3UR

*Dyma’r cynigion:

Cynnig A

 • Ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbytai cymunedol yng Nglangwili, Tywysog Philip a Llwynhelyg
 • Ysbyty cyffredinol yn Aberystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Cynnig B

 • Ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbytai cymunedol yng Nglangwili a Llwynhelyg
 • Ysbytai cyffredinol yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac yn Aerystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Cynnig C

 • Ysbyty gofal brys newydd rhwng Arberth a San Clêr
 • Ysbyty gofal wedi’i gynllunio ar safle Glangwili
 • Ysbyty cymunedol yn Llwynhelyg
 • Ysbytai cyffredinol yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac yn Aberystwyth ar safle Ysbyty Bronglais

Am fwy o wybodaeth ewch i www.bihyweldda.wales.nhs.uk/TrawsnewidHdd

Share