LEADER: Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

LEADER: Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

Mae’r rhaglen LEADER newydd, sy’n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd am Fynegiannau o Ddiddordeb.

Nod LEADER yw cael pobl, busnesau a chymunedau lleol sy’n ymwneud â darparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i’r afael â rhai o’r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin. Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol – Grŵp Cefn Gwlad yn rheoli’r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae’r mathau o brosiectau y gellir eu cyllido yn cynnwys y canlynol:

  • Prosiectau peilot – gweithgareddau bach cyfnod cyfyngedig sy’n profi cysyniad neu sy’n rhoi cynnig ar dechneg flaengar, e.e. treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau gwledig gan ddefnyddio technoleg fodern
  • Astudiaethau dichonoldeb ar gyfer cynnal ymchwil i fater neu broblem benodol
  • Cymorth hwyluso a mentora i sefydliadau a grwpiau er mwyn helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u harbenigedd.

 

Gall y rhaglen roi cymorth ariannol o hyd at 80% tuag at gostau prosiect.

Gwelwch isod amcanion y Cynllun Datblygu lleol a blaenioraethau LEADER yr ydym am gyfeirio atynt fel rhan o’r alwad yma.

Gall y Grŵp Gweithredu Lleol hefyd gefnogi prosiectau sy’n cydweithredu ag ardaloedd daearyddol eraill. Os oes gennych syniad arloesol i fynd i’r afael ag unrhyw rai o’r themâu uchod drwy weithio rhyngranbarthol neu drawswladol, cysylltwch â thîm y Cynllun Datblygu Gwledig.

Os oes gennych undryw syniad arloesol sy’n cyfeirio at flaenioraethau’r rhaglen, gallwch gysylltu â thîm y Cynllun Datblygu Gwledig drwy ffonio 01267 242431; neu drwy e-bostio RDPsirgar@sirgar.gov.uk

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Mynegiannau o Ddiddordeb yw Mawrth 16 2018

 

THEMA DAU: HWYLUSO DATBLYGIAD CYN-FASNACHOL; PARTNERIAETHAU BUSNES A CHADWYNI CYFLENWI BYR
AMCAN SY’N BENODOL I’R STRATEGAETH DATBLYGU LLEOL BLAENORIAETHAU LEADER
2.1 Gwella gwytnwch cyflogwyr cynhenid. Ø  Profi a threialu ffyrdd newydd o wella gwytnwch busnesau gwledig, e.e. cynyddu mynediad at wybodaeth am y farchnad; hwyluso datblygiadau o ran cadwyni cyflenwi a threialu mynediad at ffynonellau cyllid amgen ar gyfer prosiectau arloesol, megis cyllido torfol;

Ø  Hwyluso ac ymchwilio i ffyrdd arloesol o ymgysylltu â chlystyrau a chyflogwyr allweddol i fapio cyfleoedd buddsoddi a recriwtio yn y dyfodol yn eu cadwyni cyflenwi priodol, a threialu’r ffyrdd hynny;

Ø  Treialu dulliau arloesol o baru pobl ifanc â chyfleoedd gwaith yn y dyfodol;

Ø  Ymchwilio i ffyrdd arloesol o gysylltu bwyd a llety twristiaeth lleol, e.e. hamperi bwyd/cynnyrch lleol yn uniongyrchol/gwasanaethau cludfwyd lleol, ac ati;

Ø  Hwyluso a threialu ffyrdd arloesol o sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn gyson ag anghenion busnesau gwledig;

Ø  Cydgysylltu a threialu prentisiaethau ar y cyd mewn sector penodol, e.e. twristiaeth;

Ø  Hwyluso datblygiad rhwydweithiau ffurfiol ac anffurfiol mewn perthynas ag amaethyddiaeth a choedwigaeth;

Ø  Hwyluso ac ymchwilio i ddatblygiad cynnyrch arloesol yn y sectorau amaethyddiaeth a choedwigaeth drwy ymchwil ac astudiaethau dichonoldeb, a threialu hynny, a hwyluso ac ymchwilio i ffyrdd o gefnogi datblygiadau o ran cadwyni cyflenwi yn y sectorau garddwriaeth a choedwigaeth, a threialu’r ffyrdd hynny;

Ø  Cynlluniau peilot sy’n ychwanegu gwerth at bren lleol a chynlluniau sy’n hwyluso cadwyni cyflenwi byr a lleol, gan ystyried yn benodol gyfleoedd i ddefnyddio pren o Gymru wrth adeiladu.

 

2.4 Cefnogi pobl i fynd i waith.

 

2.6 Sicrhau bod y ddarpariaeth addysg yn gyson ag anghenion cyflogwyr, a’u bod yn llywio hynny.

 

2.7 Cryfhau’r cysylltiadau rhwng busnesau bach a chanolig a chyfleusterau ymchwil.

 

2.8 Cynyddu cynhyrchiant, amrywiaeth ac effeithlonrwydd busnesau amaethyddiaeth a choedwigaeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA PEDWAR: YNNI ADNEWYDDADWY AR LEFEL GYMUNEDOL
4.1 Manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd yn sgil ynni gwyrddach.

 

Ø  Ymchwilio i gynnyrch cynaliadwy sy’n gysylltiedig â’r sectorau amaethyddiaeth a choedwigaeth;

Ø  Ymchwilio i ddichonoldeb ynni adnewyddadwy ar ffermydd;

Ø  Hwyluso mynediad at fesurau cymorth sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd ynni i drigolion mewn ardaloedd o dlodi tanwydd.

Ø  Hyrwyddo dealltwriaeth ynghylch ynni a’r canlyniadau os na chaiff ei ddefnyddio’n effeithlon.

Ø  Ymchwilio i ffyrdd arloesol o sicrhau bod Sir Gaerfyrddin yn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael yn sgil datblygiadau o ran ynni mwy gwyrdd a threialu’r ffyrdd hyn, e.e. trydaneiddio cerbydau; rhwydweithiau gwresogi rhanbarthol, ac ati.

 

4.2 Cynyddu cynhyrchiant, amrywiaeth ac effeithlonrwydd busnesau amaethyddiaeth a choedwigaeth.

 

 

 

 

 

 

THEMA PUMP: MANTEISIO AR DECHNOLEG DDIGIDOL
5.1 Sicrhau mynediad at wasanaethau mewn ardaloedd gwledig drwy ddatblygu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau a chefnogi datblygiad mentrau cymdeithasol. Ø  Hwyluso a threialu ffyrdd arloesol o fynd i’r afael ag allgáu digidol a sicrhau pwyntiau mynediad TGCh cyhoeddus.

Ø  Cynyddu sgiliau digidol ac ymwybyddiaeth tra’n anelu at ymgorffori ffyrdd newydd o weithio; e.e. ymgysylltu sy’n gysylltiedig ag iechyd, gwirfoddoli digidol neu gefnogaeth rhwng cenedlaethau.

Ø  Ymchwilio i ffyrdd o sicrhau bod busnesau yn gallu manteisio ar y buddion sy’n deillio o argaeledd band eang cyflym iawn, a threialu’r ffyrdd hynny.

 

5.2 Cefnogi ac annog mwy o fusnesau bach a chanolig i fanteisio ar dechnolegau newydd, a’u defnyddio.
Share