Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Archwilio Profiadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Mesur y Mynydd (MyM) wedi derbyn dros £140,000 pellach gan Lywodraeth Cymru i ariannu ail gam ei waith arloesol sy’n deall profiadau pobl o ofal cymdeithasol yng Nghymru. Gan adeiladu ar lwyddiant ei waith yn 2018/19, bydd y prosiect yn parhau i ymgysylltu â chymunedau ledled y wlad, gan ddefnyddio ei ddulliau arloesol i roi Cymry yng nghanol y ddadl ar ddatblygu’r sector gofal cymdeithasol. Wedi’i leoli ym Mhrifysgol De Cymru, Dr Rachel Iredale, Athro Cyswllt Ymgysylltu â’r Cyhoedd yw’r Prif Ymchwilydd, sy’n arwain ar ail gam MtM.

Y mis hwn, cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, ar gyllid pellach, a fydd yn ariannu 18 mis o weithgarwch gan MtM, gan alluogi’r prosiect i gasglu mwy o straeon yn ymwneud â gofal cymdeithasol, ac i gynnal Rheithgor Dinasyddion. Y Rheithgor, dull o ymgysylltu â phobl mewn trafodaethau polisi cymhleth fydd yr ail a gynhelir gan y prosiect a bydd yn galluogi aelodau’r cyhoedd i archwilio, yn fanwl, fater craidd sy’n ymwneud â’r hyn sydd wir yn bwysig mewn gofal cymdeithasol.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Mae Mesur y Mynydd yn darparu gwybodaeth hanfodol i ddysgu mwy am brofiadau pobl o ofal cymdeithasol. Mae gofalwyr, a’r rhai sy’n derbyn gofal a chymorth, yn cyfrannu cymaint at gymunedau, teuluoedd a bywoliaethau; mae eu lleisiau yn hanfodol. Mae angen i ofal cymdeithasol weithredu’n dda lle mae bwysicaf, ym mywydau pobl ledled Cymru.”

Amlygodd blwyddyn gyntaf y prosiect gymhlethdod gofal cymdeithasol a’r effaith a gaiff ar fywydau pobl. Nodedig oedd profiadau gofalwyr ac yn 2019, mae MyM yn awyddus i glywed ymhellach gan ofalwyr o bob cwr o Gymru. Bydd gwaith y prosiect yn 2019, tra’n parhau i edrych ar ofal cymdeithasol yn ei gyfanrwydd, hefyd yn canolbwyntio’n agosach ar bobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, yn ogystal â phrofiadau pobl iau.

Dywedodd Annie Galt, gofalwr ac un o’r Rheithwyr yn Rheithgor Dinasyddion cyntaf MyM:

“Rwy’n hapus iawn i fod yn gysylltiedig â MyM, mae prosiectau fel hyn mor bwysig oherwydd eu bod yn helpu pobl i leisio eu barn a, gobeithio, cyfrannu at wella profiadau pobl yn y dyfodol. Mae bod yn ofalwr yn anodd ac rwy’n hapus bod Llywodraeth Cymru eisiau gwybod mwy am brofiadau fel fy un i.”

Mae MyM wrthi’n chwilio am sefydliadau newydd i ymuno â’u Grŵp Llywio, ewch i’r wefan i gael gwybod mwy – www.mtm.wales / www.mym.cymru

Share