Mesur y Mynydd – Adroddiadau wedi’u cyhoeddi!

Mesur y Mynydd – Adroddiadau wedi’u cyhoeddi!

Ar ôl 18 mis o weithgarwch, mae Mesur y Mynydd wrth eu bodd eu bod wedi cyhoeddi eu hadroddiadau yn arddangos canfyddiadau o’r storïau a gasglwyd ganddynt a gwaith anhygoel y Rheithgor Dinasyddion.

Mae’r adroddiad casglu storïau yn amlinellu canfyddiadau o 520 o storïau, gan dynnu sylw at themâu a thueddiadau allweddol sy’n ymwneud â phum egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Gan ddefnyddio storïau enghreifftiol drwyddi draw, mae’r adroddiad yn ymdrin â 14 thema, ac yn trafod rhai o’r ffactorau sy’n cyfrannu at brofiadau pobl yn gadarnhaol neu’n negyddol.

Gallwch ddod o hyd i’r adroddiad llawn yma – www.mym.cymru/adnoddau

Mae’r Adroddiad Rheithgor Dinasyddion Ar-lein yn benllanw’r gwaith anhygoel a wnaed gan 14 Rheithiwr (aelodau o’r cyhoedd) ym mis Medi 2020 – 16 o argymhellion sy’n rhychwantu polisi, pobl, proses ac ymarfer.

Maent yn cynnwys creu Comisiynydd Pobl Anabl, sefydlu tasglu i archwilio cyflwyno Incwm Sylfaenol Cyffredinol a gwella cynrychiolaeth ar bob lefel o’r sector gofal a chymorth.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn a’r holl argymhellion yma – www.mym.cymru/adnoddau

Mae Mesur y Mynydd hefyd wedi cyhoeddi dros 450 o’r storïau y gwnaethon nhw eu casglu. Maent yn dangos cymhlethdod bywydau llawer o bobl, ac yn tynnu sylw at y da a’r drwg y mae pobl yn eu profi. Y gobaith yw y bydd y storïau hyn yn adnodd gwerthfawr i’r rhai sy’n gweithio yn y sector gofal a chymorth ac o’i gwmpas.

Gallwch ddod o hyd i’r gronfa ddata storïau yma – www.mym.cymru/adnoddau

Mae Mesur y Mynydd bellach yn dirwyn i ben ac yn dod i ben yn swyddogol ar 31ain Rhagfyr 2020. Ni fyddai gwaith y prosiect wedi bod yn bosibl heb gyfraniadau hael pobl ledled Cymru yn rhannu eu storïau, gwahodd Mesur y Mynydd i ddigwyddiadau, dweud wrth bobl am y prosiect a chymryd rhan yn y Rheithgor Dinasyddion.

Ym mis Ionawr, bydd gwedd newydd i www.mym.cymru, a bydd yn arddangosiad o waith y prosiect, eu holl ganfyddiadau a’u hadroddiadau. Bydd y wefan yn parhau’n fyw tan 2026 ac anogir pawb i ddefnyddio’r cyfoeth o wybodaeth a gedwir yno. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant, ymchwil, myfyrio ar ymarfer neu i ddeall mwy am brofiadau pobl ledled Cymru o ddydd i ddydd.

Diolch enfawr i bawb a gefnogodd Mesur y Mynydd ac a wnaeth yr ymdrech wych hon yn bosibl.

Share