Mess up the Mess: Swyddog Celfyddydau Ieuenctid Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Mess up the Mess: Swyddog Celfyddydau Ieuenctid Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Llawn-amser, 37 awr yr wythnos
Contract Cyfnod Penodol hyd nes mis Mehefin 2019 neu hyd nes i ddeiliad y swydd ddychwelyd
£23,120.23 y flwyddyn

Swyddog Celfyddydau Ieuenctid Dros Dro

Wyt ti’n teimlo i’r byw ynghylch celfyddydau ieuenctid a drama ac ymgysylltu â phobl ifanc o amrywiol gefndiroedd? Wyt ti wedi ymrwymo i sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn gallu cymryd rhan, waeth pa rwystrau mae’n eu hwynebu?

Rydyn ni’n chwilio am weithiwr proffesiynol, profiadol, ym maes celfyddydau ieuenctid i chwarae rhan allweddol yn ein rhaglen Well Iawn tra bod ein Swyddog Celfyddydau Ieuenctid i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth.

Prosiect 3 blynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yw Well Iawn, ac mae’n defnyddio gweithgareddau drama a’r celfyddydau i gefnogi llesiant pobl ifanc. Mae Well Iawn yn edrych ar lesiant mewn ffordd holistaidd, gan edrych ar ffactorau sy’n cynnwys yr amgylchedd a’r gymuned yn ogystal â lles corfforol a emosiynol. Byddi di’n gweithio gyda’n grwpiau rheolaidd yn Rhydaman a Brynaman, a gyda phobl ifanc dan anfantais o bob rhan o Dde Cymru, a bydd arnat angen digonedd o frwdfrydedd a mentergarwch i gyflawni’r 2 elfen sy’n gysylltiedig â’r rôl:

  • Cyflwyno – creu a chyflwyno gweithgareddau llesiant creadigol a drama ar gyfer pobl ifanc
  • Rheoli a Chydlynu’r Prosiect – adnabod grwpiau ieuenctid posibl a allai elwa o’r prosiect a chynllunio a threfnu rhaglenni o weithgareddau llesiant creadigol gyda nhw.

Am wybodaeth bellach, lawrlwytha becyn cais oddi ar y wefan: http://www.messupthemess.co.uk, e-bostia info@messupthemess.co.uk, neu ffonia 01269 591 167.

Rhaid i ymgeiswyr ymateb gyda ffurflen gais sy’n nodi’n glir sut y maent yn bodloni disgrifiad person y swydd. Ni dderbynnir CVs.

Dddiad cau: Dydd Llun 2 Gorffennaf 2018, 10.00yb

Diwrnod Dethol: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr.

Sylwer bod y swydd hon wedi’i heithrio rhag y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac y byddwn yn gofyn am ddatgeliad uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gan gynnwys gwirio yn erbyn y rhestr o bobl sydd wedi’u gwahardd rhag gweithio gyda phlant, cyn cadarnhau’r ymgeisydd llwyddiannus yn y swydd.

Share