Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2500) i ddatblygu prosiectau sy’n helpu grwpiau cymunedol i adfer yn ystod Covid 19. Y nod yw helpu cymunedau i ddod at ei gilydd yn ddiogel (ar-lein neu’n bersonol os yw’n briodol), gan sicrhau y gall grwpiau a safleoedd fanteisio ar fentrau sy’n hyrwyddo cymunedau cydlynol.

Byddai’r gwaith yn cynnwys cefnogi Grwpiau Cymunedol i agor (cydymffurfio â’r canllawiau presennol); datblygu digwyddiadau ar-lein, dod o hyd i adnoddau neu fentrau eraill sy’n gwella cysylltiadau yn ein cymunedau. Gall timau yn y Cyngor sy’n gweithio i gefnogi grwpiau cymunedol wneud cais a gallant gefnogi grwpiau a arweinir gan y gymuned gyda cheisiadau.

Mae Cydlyniant Cymunedol yn berthnasol i bob cymuned. Gall gwahanu, camddealltwriaeth a thensiwn ddigwydd rhwng pob math o gymunedau, er enghraifft cymunedau pobl iau a hŷn, gwahanol ethnigrwydd, credoau crefyddol, gwahaniaethau diwylliannol neu gymdogaethau gwahanol.

Diben y Gronfa Cydlyniant Cymunedol yw ein helpu i gyflawni’r canlyniadau canlynol:

  • Mae gwahanol gymunedau’n cyd-dynnu’n dda – Dod â gwahanol gymunedau at ei gilydd i ddatblygu dealltwriaeth a pharch drwy ymgysylltu ystyrlon.
  • Mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn – Helpu pobl i deimlo’n gartrefol ac i weld amrywiaeth fel cryfder i’w fwynhau.
  • Mae pobl ifanc yn deall ac yn parchu gwahanol gymunedau, ac mae oedolion a phobl ifanc yn cyd-dynnu’n dda – Cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu dealltwriaeth a pharch at wahanol gymunedau, a helpu i feithrin perthynas dda rhwng pobl ifanc ac oedolion yn y sir.
  • Nid oes tensiynau- Mynd i’r afael â thensiynau ac achosion tensiwn rhwng cymunedau ac oddi mewn iddynt.
  • Mae cymunedau yn ein rhanbarth yn sefyll yn erbyn Troseddau Casineb, ni fyddant yn ei oddef. Mae pobl yn deall beth yw troseddau casineb a sut i adrodd amdanynt.

Hoffem annog ceisiadau i gynnal gweithgareddau i ddod â chymunedau at ei gilydd na fyddant fel arall byth yn dod i gyfarfod ar-lein neu (os yw’n briodol) yn bersonol – er enghraifft newydd-ddyfodiaid i gymdogaethau sy’n dod i adnabod pobl sydd wedi byw yn yr ardal ers amser maith, gan gefeillio prosiectau â chymunedau eraill mewn gwahanol rannau o Gymru lle mae gan ardaloedd broffil amrywiaeth gwahanol , neu waith sy’n pontio’r cenedlaethau. Yn aml gellir gwneud hyn drwy drefnu gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol neu chwaraeon. Ond mae’n rhaid i’r gweithgareddau hyn hefyd gynnwys rhywfaint o ‘weithgarwch ystyrlon’ ychwanegol megis sgyrsiau, rhannu profiadau bywyd, dod i adnabod ei gilydd, neu ddarganfod beth sydd ganddynt yn gyffredin. Hoffem annog prosiectau a all helpu pobl i fwynhau a dathlu byw yn eu cymunedau a chryfhau eu hymdeimlad o berthyn. Gallai hyn olygu helpu pobl i ddeall a mwynhau diwylliannau a thraddodiadau ei gilydd. Gallai gynnwys ffyrdd newydd o weithio, datblygu deunyddiau sy’n helpu i ddod â phobl at ei gilydd a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.

Gellid canolbwyntio’n benodol ar y meysydd canlynol:

  • Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb
  • Goresgyn Tensiynau Cymunedol
  • Cefnogi dinasyddion yr UE drwy Gynllun Setliad yr UE

Bydd angen i’r cyllid hwn gael ei wario erbyn 31 Mawrth 2021.

I wneud cais i’r gronfa, gofynnwch am ffurflen gais drwy anfon neges e-bost at slbowen@carmarthenshire,gov.uk a’i dychwelyd erbyn 5pm ar 20 Tachwedd 2020. Byddwn yn rhoi gwybod i bob ymgeisydd llwyddiannus erbyn diwedd mis Tachwedd.

Share