Ymgynghoriad Cyhoeddus Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ymgynghoriad Cyhoeddus Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Wyddech chi ein bod ni, fel Gwasanaeth, eisoes wedi arbed £9 miliwn – bron 20% o’n cyllideb – er 2006? Rydym wedi gwneud hyn trwy newid y ffordd y mae rhai o’ch gorsafoedd yn cael eu staffio, a thrwy fireinio rhai o’n prosesau busnes. Hyd yma, rydym wedi gallu gwneud arbedion heb effeithio’n negyddol ar y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Er ein bod eisoes wedi cyflawni hyn, ni ellir osgoi’r ffaith ein bod yn wynebu dyfodol ariannol mwy heriol fyth. A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus, gwyddom y bydd yn rhaid i ni chwarae ein rhan trwy chwilio am ragor o arbedion effeithlonrwydd. Gwyddom hefyd y gallai hyn olygu gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Rydym am wybod a yw eich Gwasanaeth Tân ac Achub yn darparu gwerth da am arian, yn eich barn chi. Bydd eich adborth yn ein helpu i lunio dyfodol y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn y ddadl, ac i rannu eich barn am y gwerth yr ydych yn ei roi ar ein gwasanaethau a’r hyn y dylem ei wneud i’w diogelu.

Am ragor o wybodaeth, ac i gymryd rhan yn ein harolwg ar-lein, ewch i’n gwefan http://www.tancgc.gov.uk

Share