Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

A oes gan eich mudiad farn am ffordd Llywodraeth Cymru o osod y Cerrig Milltir Cenedlaethol? Rydym yn casglu barn y sector, yn enwedig am y canlynol:

  • A yw’r set lai o Ddangosyddion sy’n cael ei chynnig i osod y Cerrig Milltir yn eu herbyn yn cynrychioli’n ddigonol amrywiaeth y gwaith y mae’r trydydd sector yn ei gefnogi?
  • A all y trydydd sector ddarparu data neu wybodaeth i helpu i lywio ffyrdd posib o fesur y Cerrig Milltir Cenedlaethol? (Ac a oes unrhyw beth yn ein hatal rhag casglu a rhannu’r data hwnnw e.e. diffyg integreiddio, cyllid ayyb?)
  • Sut y gallwn sicrhau bod rôl y trydydd sector yn helpu i gyflawni Dangosydd Cenedlaethol 23 – Y ganran sy’n teimlo’u bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu hardal leol – yn cael ei chasglu a’i deall?
  • A yw Dangosydd Cenedlaethol 21 – Y ganran o’r bobl sydd mewn gwaith – yn cyfleu’r darlun llawn ynteu a oes angen ei ailfframio i gynnwys cyfeiriad at waith teg neu’r Cyflog Byw Go Iawn?
  • A llawer mwy!

Cyfrannwch at y drafodaeth hon drwy ein ffrwd twitter (gan ddefnyddio #CerrigMilltir) neu ebostiwch cberry@wcva.org.uk i rannu’ch barn neu i drefnu sgwrs.

 Cadwch y Dyddiad! Gallwch hefyd ymuno â gweminar a drefnir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol ar 27 Mawrth. Mae mwy o fanylion yma.

Share