Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynnal peilot yng Nghastell Newydd Emlyn i edrych ar:

  • risgiau posibl i’r gymuned yn sgil effeithiau newid yn yr hinsawdd;
  • beth sydd angen ei wneud fel y gall y ddwy gymuned ymdopi yn y dyfodol; a
  • sut y gall aelodau o’r cymunedau hyn a busnesau lleol weithio gyda’r sector gyhoeddus ac eraill i gynorthwyo’r trefi hyn i wrthsefyll effaith newid yn y dyfodol.

Y canlyniad fydd creu cynllun gwrthsefyll newid ninsawdd ar gyfer Castell Newydd Emlyn. Y bwriad yw cynnal y prosiect o fis Gorffennaf i fis Medi 2020.

Bydd y casgliadau’n cynorthwyo ein cynghorau lleol, cyrff iechyd, gwasanaethau tân ac achub, heddlu, busnesau, cyrff gwirfoddol a sefydliadau addysgol i gydweithio er mwyn cynllunio’n dda ar gyfer y dyfodol.

Fel cam cyntaf rydym yn gofyn i drigolion, grwpiau, busnesau a chynrychiolwyr o’r cyrff cyhoeddus i fod yn rhan o sgwrs arlein trwy ddefnyddio’r linc yma: (Dyddiad Cau newydd 10/08/20)

https://pro85472678.meetingsphere.com/castellnewyddemlyn

Mae yna gwestiynau yma am brofiad bobl yn y gorffennol o newid hinsawdd, sut rydym yn ymdopi nawr gyda tywydd eithafol, risgiau lleol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.  Mae yma hefyd wybodaeth gefndirol am y prosiect a gwybodaeth bellach am y mathau o newid hinsawdd sy’n fwyaf tebygol.

Rydym hefyd yn gobeithio cynnal gweithdai arlein yn ystod Gorffennaf ag Awst er mwyn datblygu’r drafodaeth ymhellach a llunio cynllun gwrthsefyll newid hinsawdd.

Er y bydd y cyfnod adfer o Covid yn golygu na fydd y prosiect hwn yn gallu ymgysylltu mewn sgyrsiau wyneb yn wyneb a thrafodaethau grŵp yn y cymunedau hyn am gryn amser eto, rydym yn dechrau sgwrs rithwir yn Abergwaun ac Wdig a Chastellnewydd Emlyn, fel bod gennym wybodaeth dda ar gyfer yr adeg y byddwn yn gallu cwrdd, naill ai ar-lein neu’n bersonol.

Mae’r gwaith yn cael ei gydlynu gen i a Dr. Alan Netherwood ar ran y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Buasem yn ddiolchgar pe bai chi yn gallu treulio ychydig o amser ar y link gan rannu eich gwybodaeth a’ch profiad ar y mater yma ar gyfer y dref.

Share