Cymorth ar-lein ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan COVID-19

Cymorth ar-lein ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan COVID-19

Rydym wedi lansio cyfres newydd o weminarau yn darparu cyngor i fusnesau bach a chanolig ledled y wlad sy’n cael eu heffeithio gan COVID-19.

Mae’r gyfres ‘Covid-19 a’ch Busnes’ yn ymdrin â phynciau allweddol er mwyn cynorthwyo pob perchennog busnes ac unig fasnachwr, sy’n dymuno lleihau effaith y pandemig a gwella siawns eu mentrau o oroesi.

Darperir y gweminarau gan ymgynghorwyr busnes arbenigol Busnes Cymru ac maent yn rhoi arweiniad ar bynciau megis modelau busnes amgen ac arallgyfeirio, llif arian a chael gafael ar gyllid, polisïau a gweithdrefnau AD, gan gynnwys cyfraith cyflogaeth, tâl salwch a chontractau dim oriau, rheoli timau a llwyth gwaith o bell, annog cynhyrchiant a negodi â chyflenwyr a chwsmeriaid.

Yn ystod y gweminarau, bydd pob cyfranogwr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb fyw drwy anfon eu cwestiynau at y cyflwynwyr.

I gael rhestr lawn o’r gweminarau ac archebu eich lle, ewch i https://bit.ly/COVID-19busnes

Share