Cynllunio Prosiect wedi ei arwain gan gymuned ar Ynni Adnewyddadwy

Cynllunio Prosiect wedi ei arwain gan gymuned ar Ynni Adnewyddadwy

20 Tachwedd 2019, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr
10am – 3pm,
St Mary’s Hotel

Ydych chi’n ystyried cynllunio prosiect wedi ei arwain gan y gymuned ar ynni adnewyddadwy ar gyfer eich cymuned neu a hoffech chi wybod mwy am y fath brosiectau?
Mae Newid Hinsawdd a lleihad mewn Co2 yn y penawdau newyddion unwaith eto. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod argyfwng hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn targedu bydd 70% o ddefnydd trydan yn deillio o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030. Fodd bynnag, gall prosiectau ynni adnewyddadwy, megis ffermydd melinau gwynt, achosi teimladau cymysg o fewn cymunedau lleol, felly efallai byddai prosiectau a arweinir gan y gymuned yn un ffordd i ymgymryd â datblygiadau a helpu i gyflawni targed y Llywodraeth?

Planning Aid Wales
Cymorth Cynllunio Cymru


Llawr Cyntaf,
174 Heol Yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 3NB

Ffon: (02920) 625 009
Ebost: info@planningaidwales.org.uk

Ein diben yw cefnogi cymunedau ac awdurdodau cynllunio i gydweithio’n well wrth lunio lleoedd.  Rydym yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio lleol i gefnogi dulliau ar gyfer ymgysylltiad cymunedol ystyrlon fel rhan o broses cynllunio rhagweithiol.  Rydym yn gweithio gyda chynghorau cymuned a thref i weld y byd o’u persbectif hwy ac esbonio’r broses cynllunio, eu rôl ynddi a’r hyn y gallant ei gyflanwi.

Share