RABI yn ymestyn ei gymorth i ffermwyr drwy ei fenter lles newydd

RABI yn ymestyn ei gymorth i ffermwyr drwy ei fenter lles newydd

Mae strategaeth ddatblygol yr elusen yn anelu at gyrraedd mwy o bobl sy’n ffermio

Gan fod 2020 wedi dod â lefelau uwch nag erioed o ansicrwydd a newidiadau annisgwyl, mae’r pwysau ar y gymuned ffermio yn parhau i gynyddu. Fel rhan o becyn newydd o wasanaethau a gynlluniwyd i helpu pobl i ddelio â’r heriau cymhleth hyn, mae’r Sefydliad Amaethyddol Brenhinol Llesiannol (RABI) yn lansio cymuned les a gwasanaeth cynghori ar-lein i bobl sy’n ffermio ar draws Cymru a Lloegr ar 19 Hydref.

Mewn amgylchedd o straen a galwadau diderfyn, mae’r fenter ar-lein newydd hon yn gam pwysig yng nghynlluniau RABI i ddatblygu ei wasanaethau, er mwyn gwella’r ffordd mae’n cwrdd ag anghenion newidiol pobl sy’n ffermio.

“Rydyn ni’n gwybod bod ffermwyr wedi parhau i wynebu cyfnod eithriadol anodd. Mae wedi dod i’r amlwg bod rheoli lles meddwl a chynnal iechyd meddwl da yn un o’r materion pwysicaf sy’n wynebu ein sector. Mae’r sector yn enwog yn barod am ei lefelau o straen, iselder, gorbryder, a hunanladdiad, sy’n uwch na’r cyfartaledd,” meddai Alicia Chivers, Prif Weithredwr RABI.

“Ein nod yw gwneud gwir wahaniaeth i’r gymuned ffermio y mae RABI wedi ymgysegru iddi ers 160 o flynyddoedd. Rydym yn credu bod ymyrraeth gynnar a chefnogaeth bersonol yn hanfodol i sicrhau iechyd meddwl da ac i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol lles gwael. Rydym yn credu bod darparu cefnogaeth gyfrinachol sydd ar gael yn hawdd, am ddim, ar-lein, yn gallu gwneud gwir wahaniaeth i gynulleidfa eang.”

Mae’r fenter yn cynnwys dwy wefan ar wahân – mae Qwell.io/rabi i oedolion, tra bod Kooth.com/rabi wedi’i chreu’n arbennig ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed. Mae’r platfformau ar-lein diogel a chyfrinachol hyn yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â darparwr iechyd meddwl ar-lein arbenigol. Mae’r gwefannau’n cynnwys deunydd pwrpasol, cyfeillgar i ffermwyr, sy’n mynd i’r afael â’r heriau sy’n benodol i’r sector ffermio, fel unigrwydd, pryder ynglŷn â Brexit, iechyd anifeiliaid, clefyd cnydau a dyled fferm.

Bydd defnyddwyr yn gallu cael mynediad yn ddienw at gynnwys sy’n benodol i ffermwyr a deunydd mwy generig, ynghyd â chyfoeth o fyrddau trafod, astudiaethau achos a swyddogaethau negeseua. Mae llawer o offer ar gael, fel dyddlyfr i gofnodi a thracio cynnydd yn erbyn nodau personol, ynghyd ag awgrymiadau ac erthyglau.

Yn ogystal, gall yr holl ddefnyddwyr gael cymorth cynghori personol gan weithwyr proffesiynol cymwysedig a gydnabyddir gan BACP, drwy swyddogaeth sgwrsio. Mae’r ymarferwyr wedi’u hyfforddi mewn gwahanol ffathau ar gynghori, sy’n eu galluogi i gwrdd ag anghenion a dewisiadau unigol.

“Ni ddylai neb gymryd lles meddwl yn ganiataol. Rydym yn credu bod cynnig cymorth ymarferol drwy’r gwefannau hyn yn gam adeiladol a thra cadarnhaol. Mae hon yn un o’r agweddau allweddol yn strategaeth pum mlynedd uchelgeisiol RABI a fydd yn estyn ein cynnig i gynulleidfa ehangach. Rydym yn deall y materion a wynebir gan ffermwyr, ac mae creu a datblygu offer a all eu cynorthwyo yn bwysig iawn i ni. Ein rôl ninnau yw cynnig anogaeth fel y gall pobl gyrchu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, yn ddigon cynnar i wneud gwahaniaeth, ac yn y gobaith o’u hatal rhag cyrraedd pwynt argyfwng,” ychwanegodd Alicia.

“Mae angen i ni gychwyn trafodaethau agored a gonest i ymdrin â’r pwnc cymhleth hwn drwy’r sector amaethyddiaeth cyfan. Felly, rydym hefyd yn galw ar nifer o randdeiliaid a sefydliadau, gan obeithio y byddant yn ymuno â ni drwy godi ymwybyddiaeth yn ehangach a lledaenu’r negeseuon pwysig hyn.”

“Mae lansio’r gymuned les ar-lein yn gam pwysig tuag at gyflawni ein gweledigaeth, sef ‘na ddylai unrhyw ffermwr wynebu adfyd ar ei ben ei hun,’” meddai Alicia i gloi.

I gyrchu’r platfform cynghori ar-lein, ewch i wefan RABI: https://explore.kooth.com/rabi-cymraeg/

Share