(English) Regional Programme Manager – ICF Capital

(English) Regional Programme Manager – ICF Capital

Adran Cymunedau
Cydweithredu Rhanbarthol / 3 Heol Spilman
Rheolwr y Rhaglen Ranbarthol – Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig
(Dros dro hyd at 31/03/2021 oherwydd Cyllid)
£42,683 – £46,514 (Gradd L)
Cyf.: 1/029282
Mae Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol, byrddau iechyd a phartneriaid eraill i lywio’r gwaith o drawsnewid ac integreiddio iechyd a gofal i hybu
annibyniaeth, cynnig cymorth cynnar gan atal anghenion rhag dwysáu a diogelu iechyd a llesiant emosiynol ar draws ystod o grwpiau poblogaeth gan gynnwys pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu a phlant ag anghenion cymhleth. Mae Rhaglen Gyfalaf y Gronfa Gofal Integredig yn cefnogi atebion ar raddfa fawr sy’n seiliedig ar lety i ofal a chymorth. Mae rhaglen Gyfalaf Gorllewin Cymru â chyfanswm o £12 miliwn ac mae’n cynnwys ystod o gynlluniau sy’n canolbwyntio ar gymorth i blant a theuluoedd, byw â chymorth i bobl ag anableddau dysgu a chyfleusterau ailalluogi gwell i bobl hŷn.
Bydd deiliad y swydd yn gweithredu mewn amgylchedd uchel ei broffil ac ar lefel uwch, a bydd yn gyfrifol am gydlynu’r Rhaglen Gyfalaf. Bydd yn gweithio gydag uwch swyddogion ar draws
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i sicrhau bod yr amcanion yn cael eu cyflawni ac yn rhoi sicrwydd angenrheidiol i’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol, asiantaethau partner, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill. Dyma gyfle unigryw a chyffrous i weithiwr proffesiynol sydd â brwdfrydedd a phrofiad o ddarparu rhaglenni Cyfalaf ar raddfa debyg.
Ystyrir secondiadau.
Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.
Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Martyn Palfreman on 01267 228978 / 07880 504028
MJPalfreman@sirgar.gov.uk
Dyddiad Cau : 16/03/2020
Gellir cael ffurflen gais ar-lein drwy fynd i:

https://recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?latest=01007312&language=cy

Share