Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

Lawrlwytho y ddalen wybodaeth

Cynghorau Cymuned a Thref

  • Lefel llawr gwlad llywodraeth leol yng Nghymru yw cynghorau cymuned a thref.
  • Mae dros 735 o Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru, ond nid oes gan bob cymuned gyngor.
  • Mae Cynghorau Cymuned a Thref yn codi arian drwy drethi (praeseptau) er mwyn cynnal gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer eich cymuned.
  • Rôl eich cyngor yw cynrychioli buddiannau’r gymuned gyfan – a chynrychioli buddiannau gwahanol rannau o’r gymuned yn gyfartal.
  • Mae cynghorau cymuned a thref yn gallu defnyddio eu pwerau cyfreithiol i ddarparu llawer o wasanaethau o ganolfannau cymunedol i fysiau. Maent hefyd yn darparu gwasanaeth mewn partneriaeth â chyrff eraill.

Panel Adolygu Annibynnol

Mae Panel Adolygu Annibynnol wedi ei sefydlu i ystyried rôl Cynghorau Cymuned a Thref yn y dyfodol.

Bydd yr adolygiad:

  • yn ymchwilio i rôl bosib llywodraeth leol ar lefel islaw cynghorau Awdurdod Lleol, gan edrych ar arferion da
  • yn diffinio’r model(au)/strwythur(au) mwyaf priodol ar gyfer cyflawni’r rôl hon
  • yn ystyried sut y dylid rhoi’r modelau a’r strwythurau hyn ar waith ledled Cymru. Bydd hyn yn cynnwys ystyried unrhyw sefyllfaoedd lle na fyddent yn angenrheidiol nac yn briodol.

Disgwylir i’r adolygiad gymryd oddeutu blwyddyn.

Mae’r Panel eisiau clywed gennych…

Mae’r Panel yn awyddus i glywed gan bawb – gan Gynghorau Cymuned a Thref eu hunain, gan eu cymunedau, gan y bobl y maent yn gweithio gyda hwy, gan ardaloedd sydd â chynghorau a chan ardaloedd hebddynt. Maent am gael eich barn ynghylch:

C) Am beth y dylai Cynghorau Cymuned a Thref fod yn gyfrifol?

C) Sut y dylent weithredu?

C) Beth sy’n eu hatal rhag cyflawni dros y gymuned leol?

C) Sut y mae cynghorau’n sicrhau eu bod yn cynrychioli’r gymuned leol yn y ffordd orau bosibl?

Rhannwch eich barn â’r Panel.

E-bost: Adolygiad.CTC.Review@gov.wales

@WG_localgov

Share