Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Y camau nesaf

Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Y camau nesaf

Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Y camau nesaf

Ar 31 Ionawr 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar Diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin:Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Y Camau Nesaf. Mae’n ffurfio rhan o drafodaeth barhaus y Dirprwy Weinidog ar Ddiwygio’r PAC gyda rhanddeiliaid ledled cefn gwlad Cymru.

Mae gan y ddogfen hon bum adran:

  • Fframwaith Rhesymwaith Ar Gyfer Ymyriadau Rhaglenni
  • Ymyriadau arfaethedig
  • Themâu Trawsbynciol
  • Y Fframwaith Gyflawni
  • Cwestiynau’r ymgynghoriad

Am pellach wybodaeth rhowch glic ar wefan Llywodraeth Cymru

Dylid anfon ymatebion erbyn 23 Ebrill 2013 i:

Is-adran Cynllunio’r PAC, Llywodraeth Cymru, Llawr Cyntaf, Adain y Gorllewin, CP2, Adeiladau’r Goron, Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

Neu drwy ebost i RDP2014-2020@wales.gsi.gov.uk

Bydd WCVA yn cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad, a chroesawn adborth gan fudiadau’r trydydd sector o ran y cwestiynau penodol a holir yn y ffurflen ymateb ar dudalen 50 o’r ddogfen. Croesawn yn arbennig astudiaethau achos neu enghreifftiau (gwirioneddol neu botensial) sy’n dangos ffyrdd y gellid cael mwy o integreiddio rhwng y Cynllun Datblygu Gwledig (Cronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig/Cronfa Pysgodfeydd Ewrop) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Anfonwch unrhyw sylwadau yr hoffech i WCVA eu cynnwys yn ei ymateb erbyn dydd Gwener 12 Ebrill i dîm Ewropeaidd y trydydd sector (3-SET).

Share