Diogelu Plant ac Oedolion Bregus i’ch Cymdeithas

Diogelu Plant ac Oedolion Bregus i’ch Cymdeithas

Mae’n ofynnol i ymddiriedolwyr elusennau yn y DU gymryd camau i amddiffyn pawb sy’n dod i gysylltiad â’u cymdeithasau rhag niwed (Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, 2019; Comisiwn Elusennau Gogledd Iwerddon, 2019; Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban, 2018).

Mae hyn yn cynnwys :-

 • sicrhau bod polisïau, gweithdrefnau a mesurau diogelu yn addas at y diben ac yn gyfoes
 • sicrhau bod pawb yn y sefydliad yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu ac yn gwybod  sut i ymateb i bryderion
 • cael ymddiriedolwr arweiniol ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant
 • herio unrhyw benderfyniadau sy’n effeithio’n andwyol ar lês unrhyw un
 • rheoli honiadau o gam-drin yn erbyn rhywun sy’n ymwneud â’r gymdeithas
 • adrodd nôl am unrhyw ddigwyddiadau difrifol yn ôl yr angen.

Mae CAVS yn cynnig y cyrsiau achrededig canlynol:
Rhaid bod 6 person wedi cofrestru cyn gallwn rhedeg y cwrs

 • Lefel 1 : Ymwybyddiaeth Diogelu
 • Lefel 3 : Amddiffyn a diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion  bregus

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 2020

Lefel 1 : Ymwybyddiaeth Diogelu

Amser :

 • 9.30am – 10.30am
 • 11.30am – 12.30pm  (rhaid cwblhau y ddwy sesiwn hyn)

Cost :

 • £80  Aelod CAVS
 • £100 Gwirfoddol (nid yn aelod)
 • £130 Masnachol

Amcan y cwrs yw i ddatblygu dealltwriaeth unigolion o gamdriniaeth plant ac oedolion, ac yr arwyddion rhybudd sy’n bwysig i adnabod. Mae’r cwrs yn amlygu’r ddeddfwriaeth ac yn trafod sut i adrodd pryderon.  Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Saesneg ac yn cynnwys tystysgrif achrededig a cofrestriad, llyfr y cwrs a mynediad at ddeunyddiau e-dysgu cefnogol. Asesir y cwrs achrededig trwy drafodaeth broffesiynol unigol gyda’r hyfforddwr. Cytunir ar amseroedd trafod proffesiynol ar sail unigol.

Cysylltwch â admin@cavs.org.uk neu 01267 245555 i archebu lle.

Dydd Mawrth 1af Rhagfyr 2020

Lefel 3 : Amddiffyn a diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion  bregus

Amser :

 • 9.30am – 10.30am
 • 11.30am – 12.30pm
 • 2.30pm –  4.00pm (rhaid cwblhau pob sesiwn)

Cost :

 • £100 Aelod CAVS
 • £120 Gwirfoddol (nid yn aelod)
 • £150 Masnachol

Amcan y cwrs yw i ddatblygu dealltwriaeth unigolion o gamdriniaeth plant ac oedolion, ac yr arwyddion rhybudd sy’n bwysig i adnabod. Bydd y cyfranogwyr yn ystyried sut i weithredu mesurau diogelu yn y gweithle ac yn trafod sut i ymateb i bryderon a chwynion. I ategu hyn, bydd cyfranogwyr yn derbyn gwybodaeth am y swyddogaethau o wahanol asiantaethau ac y pwysigrwydd o rannu gwybodaeth.  Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Saesneg ac yn cynnwys tystysgrif achrededig a cofrestriad, llyfr y cwrs a mynediad at ddeunyddiau e-dysgu cefnogol. Asesir y cwrs achrededig trwy drafodaeth broffesiynol unigol gyda’r hyfforddwr. Cytunir ar amseroedd trafod proffesiynol ar sail unigol.

Cysylltwch â admin@cavs.org.uk neu 01267 245555 i archebu lle.

Share