Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swyddi ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI

(Bae’r Gorllewin)

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD: SC507

21 awr yr wythnos

£24,360 y flwyddyn (pro rata)

Contract tymor penodol I 31 Gorffennaf 2020

 Gan weithio fel Gweithiwr Achos Cyfraith Tai, byddwch chi’n rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol trwy gymysgedd o wasanaethau mewn canolfannau, llysoedd a chymorthfeydd.

Wedi’ch lleoli yn ein swyddfa yn Abertawe, byddwch yn darparu cyngor yn ôl yr angen ar draws Rhanbarth De- Orllewin Cymru.

DYDDIAD CAU:   23 Hydref 2019

…..

DATBLYGWR DIGIDOL (Cyngor Ar-lein)

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD:  SC496

28 awr yr wythnos

£23,578 per annum (pro rata)

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda’r Golygydd Cyngor Ar-lein i oruchwylio gwaith cynnal a chadw technegol a datblygiad digidol adnodd gwybodaeth Cyngor Ar-lein Shelter Cymru a chyfrannu at y gwaith o’i adolygu’n barhaus. Bydd gennych rôl allweddol wrth lunio a datblygu ffyrdd pellach o wneud cynnwys Cyngor Ar-lein yn fwy perthnasol a hygyrch.

DYDDIAD CAU:   23 Hydref 2019

…..

SWYDDOG ADNODDAU DYNOL

  RHIF Y SWYDD: SC506

SWYDDFA CAERDYDD

28 awr yr wythnos

£19,195 y flwyddyn (pro rata) – £15,356pa

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dîm bach yn darparu cymorth i sicrhau bod swyddogaeth Adnoddau Dynol Shelter Cymru yn cael ei chynnal yn ddidrafferth. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu, gan sicrhau bod rhaglenni hyfforddiant priodol yn cael eu rhoi ar waith yn seiliedig ar anghenion yr unigolyn a’r sefydliad.

 DYDDIAD CAU:  29 HYDREF 2019

…..

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share