Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Dymuna Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ddeall yn well anghenion gofalwyr ‘cudd’

Lansiodd Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr arolwg Cymru gyfan fel rhan o’u prosiect partneriaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd yr arolwg yn helpu i ddarparu gwell dealltwriaeth o anghenion pobl 50 oed neu hŷn sy’n darparu cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau ond nad ydynt yn manteisio ar unrhyw wasanaethau, gwybodaeth neu gyngor.

Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu, cymydog neu ffrind ac nid ydych yn manteisio ar unrhyw gymorth i’ch helpu yn y rôl hon, hoffem eich gwahodd i gwblhau ein harolwg ar-lein yn  https://www.ageuk.org.uk/cymru/our-work/carers/carers-survey/  neu cysylltwch â ni am fersiwn bapur y gallwch ei hanfon yn ôl atom am ddim.

Neu os byddai’n well gennych siarad â ni am eich profiadau, gallwn hefyd ddarparu gwybodaeth a gwybodaeth am atgyfeirio i’ch cefnogi fel rhan o’r sgwrs hon.

Luke Conlon, Swyddog Prosiect Gofalwyr,
e-bostiwch luke.conlon@agecymru.org.uk neu ffoniwch 07989 152529

Share