Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae arolwg ar gael nawr i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru ac sydd wedi bod yn dyst i gam-drin domestig neu’r arwyddion ei fod yn digwydd yn ystod pandemig COVID-19.

Mae’r arolwg yn rhan o waith ymchwil hollbwysig ar drais domestig sy’n cael ei gyflawni gan Uned Atal Trais Cymru a Phrifysgol Caer-wysg, drwy ymchwilio i brofiadau ac ymddygiadau’r rhai sy’n dyst i achosion o drais a cham-drin domestig neu y mae ganddynt bryderon am achosion o’r fath a’r arwyddion eu bod yn digwydd yn ystod COVID-19.

Mae’r tîm ymchwil yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru rannu, yn ddienw, eu profiad o fod yn dyst i achosion o gam-drin domestig neu eu pryderon am gam-drin domestig yn ystod y pandemig er mwyn sicrhau y gall gwylwyr gael y wybodaeth, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir sydd eu hangen arnynt i ymyrryd yn ddiogel a helpu mwy o bobl yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio canlyniadau’r arolwg hwn, bydd y tîm ymchwil yn ystyried, o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud a chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol, a yw pobl wahanol, megis gweithwyr gofal iechyd, gyrwyr danfon nwyddau, cymdogion a chydweithwyr mewn cyfarfodydd rhithwir, wedi bod mewn sefyllfa lle maent wedi bod yn dyst i achos o drais neu gam-drin, am y tro cyntaf o bosibl, a sut y gwnaethant ymddwyn o ganlyniad i hynny.

Dywedodd Lara Snowdon, Arweinydd Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Uned Atal Trais Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Ein nod ar gyfer y gwaith ymchwil hwn yw gwella dealltwriaeth o brofiadau ac ymddygiadau pobl sy’n gweld trais neu gam-drin yn digwydd yn ystod pandemig COVID-19. Bydd hon yn ffynhonnell amhrisiadwy y gellir ei defnyddio i lywio polisïau a strategaethau atal.

“Mae sicrhau bod gan aelodau o’r cyhoedd y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ymyrryd yn ddiogel os byddant yn dyst i achos o gam-drin, neu os byddant yn poeni am achosion o’r fath, yn rhan hanfodol o’r gwaith o atal trais a cham-drin domestig.”

Os credwch i chi fod yn dyst i achos o gam-drin domestig – neu os ydych wedi bod yn pryderu am achosion o’r fath – neu unrhyw rai o’r arwyddion ei fod yn digwydd yn ystod y pandemig, mae’r tîm ymchwil yn awyddus i glywed gennych.

Ewch i www.violencepreventionwales.co.uk/cy/arolwg a dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r Daflen Wybodaeth i Gyfranogwyr, cyn penderfynu a ydych am gymryd rhan yn yr arolwg neu beidio.

Share