‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI

‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI

‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI i daflu goleuni ar yr effeithiau ar bobl sy’n ffermio

Gan fod y pwysau allanol yn cynyddu ac ansicrwydd yn tyfu, bydd yr ymchwil hanfodol hwn yn darparu’r trosolwg mwyaf cynhwysfawr ar y gymuned ffermio ledled Cymru a Lloegr.  Bydd yn nodi’r heriau penodol a wynebir gan genhedlaeth o bobl sy’n ffermio, ac yn amlygu eu heffeithiau niweidiol ar fywyd bob dydd.

Gyda tharged uchelgeisiol o gasglu 26,000 o ymatebion i’r arolwg, mae Prif Weithredwr RABI, Alicia Chivers, yn gofyn i bawb yn y sector gefnogi’r prosiect.

“Yn ogystal â thystiolaeth anecdotaidd neu ranbarthol, mae gwir angen am gael data dibynadwy, ar raddfa eang, gan ein pobl sy’n ffermio. Rydym yn credu bod yna faterion sylweddol y mae angen mynd i’r afael â nhw, ond nid ydynt eto wedi’u diffinio’n glir.

“Yn gyntaf, rydym yn gweithio gyda sefydliadau a busnesau ar draws y diwydiant i hybu’r Arolwg Ffermio Mawr drwy eu rhwydweithiau. Yn ail, ac yn bwysicaf oll, mae cyfrifoldeb ar unigolion i gymryd rhan.

“Trwy neilltuo 15 munud i lenwi’r arolwg, byddwch yn helpu i greu darlun cywir o fywyd ffermio heddiw. Bydd y data a gesglir yn galluogi RABI a’n partneriaid i ddatblygu offer effeithiol a strategaethau cefnogi i bobl sy’n ffermio yn y blynyddoedd i ddod,” meddai Alicia wrth gloi.

Cynhelir yr arolwg gan Brifysgol Caerwysg, a bydd yn agored i’r holl ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy’n oedolion tan 31 Mawrth 2021.

Neilltuwch 15 munud i gymryd rhan yn http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey. Neu, gofynnwch am gopi printiedig gan FarmSurvey@exeter.ac.uk

Share