TSSW Executive Board

Partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn ymrwymo i gefnogi’r Cod Llywodraethu i Elusennau

Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sef rhwydwaith sy’n cefnogi’r trydydd sector ledled Cymru, wedi ymrwymo i egwyddorion y Cod Llywodraethu i Elusennau.

Mae llywodraethu da yn hanfodol i sicrhau bod elusennau’n gweithredu’n effeithiol ac at safonau uchel. Offeryn ymarferol yw’r Cod Llywodraethu i Elusennau i helpu byrddau ymddiriedolwyr i asesu a chryfhau eu harferion llywodraethu eu hunain. Mae’n hwyluso ac yn cefnogi cydymffurfio â’r gyfraith a rheoliadau perthnasol ac yn hyrwyddo diwylliant sy’n galluogi elusennau i wireddu eu gweledigaeth yn unol â’u dogfen lywodraethu.

Trwy ein gwaith datblygu bob dydd mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweld bod llawer o’r heriau sy’n wynebu elusennau a mudiadau gwirfoddol â’u gwreiddiau mewn materion llywodraethu. O argyfyngau ariannol, materion diogelu a phroblemau personél, i reoli risg a gosod strategaeth y mudiad, mae trefniadau llywodraethu clir yn ganolog i helpu elusennau a mudiadau gwirfoddol i fynd i’r afael â heriau bob dydd.

Hyder y cyhoedd mewn elusennau

Mae adroddiadau amlwg diweddar yn y cyfryngau ynglŷn â diogelu a safonau ymddygiad yn bygwth ffydd y cyhoedd mewn elusennau, gan roi pwysau cynyddol ar safonau llywodraethu, a siapio’r amgylchedd rheoleiddiol y mae elusennau yn gweithredu ynddo. Mae hyn yn creu peryglon, heriau a chyfleoedd newydd, ac mae’n hanfodol bod gan fyrddau ymddiriedolwyr, ynghyd â thimau staff a gwirfoddolwyr, y wybodaeth a’r sgiliau i arwain yn effeithiol.

Ymrwymo i’r Cod Llywodraethu i Elusennau

Mae’r Cod Llywodraethu i Elusennau wedi’i seilio ar saith egwyddor allweddol sy’n cefnogi llywodraethu da:

  1. Pwrpas y mudiad
  2. Arwain
  3. Uniondeb
  4. Gwneud penderfyniadau, risg a rheolaeth
  5. Effeithiolrwydd y bwrdd
  6. Amrywiaeth
  7. Bod yn agored ac yn atebol

Mae ymrwymo i’r Cod yn ddewis cwbl wirfoddol, rhad ac am ddim, ac yn ymrwymiad positif i’w wneud fel rhan o adroddiad blynyddol neu ddatganiad ar eich gwefan. Gellir defnyddio’r Cod i adolygu trefniadau llywodraethu, canfod bylchau, a gwella arferion.

Dywedodd Carl Cooper, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys:

‘Fel rhan o’n rhaglen datblygu llywodraethu, rydym wedi defnyddio’r Cod Llywodraethu i Elusennau fel fframwaith ar gyfer sesiynau datblygu 30 munud o hyd ar ddechrau cyfarfodydd y bwrdd. Mae’r rhain wedi bod yn effeithiol iawn gan alluogi ymddiriedolwyr i asesu i ba raddau y mae arfer da i’w weld yn eu mudiad. O ganlyniad, rydym wedi newid rhai o’n harferion ac atgyfnerthu eraill. Mae’r adborth gan ein hymddiriedolwyr wedi bod yn bositif ac yn galonogol.’

 

Gallwch gael gwybod mwy am y Cod ar wefan y Cod Llywodraethu i Elusennau.

 

Ynglŷn â rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector cyfan yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Ceir ynddo’r 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Mae’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA yn darparu gwybodaeth, cymorth dysgu a datblygu, ac arweiniad ar lywodraethu da gan gynnwys casgliad o adnoddau i ymddiriedolwyr. Cysylltwch â ni drwy fynd ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Share